Projekt on kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum, mille elluviimiseks toetust taotletakse või kasutatakse.

Projektitoetuse kaudu ei toetata vabaühingu tavapäraseid aastast aastasse korduvaid tegevusi. Kindlasti on need vajalikud tegevused ja vajavad rahastamist, kuid sisuliselt ei ole tegemist projektiga ja seda ei rahastata projektitoetuste kaudu. Projekti tulemus on teatud lõpetatus – millegi saavutamine.

Järgnevalt anname lühikese ülevaate projekitoetustega seotud mõistest. Projekti koostamise kohta on palju abimaterjali. Soovitame abivahendina kasutada Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) põhjalikku „Vabaühingu projektitaotluse koostamise juhendit“.

Projektide koostamise teemal olete oodatud ka tasuta nõustamisele maakondlikku arenduskeskusesse.

Projekti eesmärk – vabaühingu liikmete, juhatuse või projekti koostajate ettevaatavalt nähtuna olukord, seisund, tase või muutus võrreldes olemasolevaga, mida mingi perioodi (projekti) lõpuks tahetakse saavutada. Eesmärk seatakse probleemi põhjuste kõrvaldamiseks või leevendamiseks.

Eesmärkide saavutamise kaudu soovitakse mõjutada probleemide lahendamist ja muutusi olemasolevas olukorras. Eesmärk ei ole tegevus, vaid tulemus! Eesmärgi sõnastus peab vastama küsimusele, mis muutub, kui seatud eesmärgi saavutame.

Probleem on ülesanne, mis vajab lahendamist. Probleemi lahendamine eeldab, et on välja selgitatud probleemi põhjused, mida kõrvaldades või muutes saavutame lahenduse – eesmärgi.

Ühingu poolt projekti elluviimise vajadust aitavad põhjendada küla, piirkonna, valla ja/või riigi vastavates arengukavades olevad analüüsid ja kavandatud tegevused. Neist dokumentidest tuleb tuua esile, mis neis toetab ühingu eesmärkide saavutamise vajadust. Avalikest vahenditest rahastajad annavad toetusi ennekõike vastavates riiklikes ja/või omavalituste dokumentides seatud eesmärkide saavutamiseks. Ühine samasuunaline huvi on oluline tegur taotluse rahuldamisel. Olulisteks põhjendamise allikateks on ka uuringud, küsitlused, eelmise projekti asjakohane väljund ja/või tulemused jmt.

Sihtrühm on inimesed, kelle huvides ühing tegutseb. Nendeks võivad olla ühingu liikmed, toetajad ja/või vabatahtlikud, ja nende olemasoluga saab ühing õigustada oma tegevuse vajalikkust.

Kasusaajad on inimesed ja/või organisatsioonid, kes projekti tulemustest saavad vahetu kasu. Projekti tegevused on suunatud neile ja see kutsub esile teatud muutusi nende elu- või tegevuse kvaliteedis, oskustes, kogemustes, käitumises, suhtumistes, hoiakutes ning nad hakkavad neid tulemusi kasutama.

Väljund on tegevuste tulem, tulemi kirjeldus, toode, loodud või soetatud väärus, vara, mis on mõõdetav või registreeritav ja mille kaudu on võimalik mõjutada ümbrust.

Indikaator on mingi nähtuse olemasolu näitaja, vahend mingi suuruse ligikaudseks mõõtmiseks.

Mõju on praeguse olukorra muutus projekti tegevuste tulemusel. Mõju hinnatakse kõrvutades algtaset projekti elluviimisel kujunenud olukorraga. Seda nii eesmärgi seadmise ajal kui ka hiljem projekti elluviimise järgselt.

Abikõlblik kulu on kulu, mis on põhjendatud, mõistlik ja projekti elluviimiseks vajalik ning tehtud kooskõlas taotlusvooru tingimustes sätestatud nõuetega. Topeltrahastamisest hoidumiseks ei ole abikõlblikud kulud Euroopa Liidu, välisabi, teistest Eesti riigi või teistest sihtotstarbeliselt eraldatud vahenditest tehtud kulud. Erandite korral on need sätestatud taotlustingimustes või tuleb need toetuse andjaga kokku leppida.

Omafinantseering on toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti, mis kajastub projekti eelarves.

 

Vaata ka: