Трудовые отношения должны регулироваться и в некоммерческих организациях – перед подписанием договора необходимо уточнить, каковы права и обязанности сторон. В зависимости от содержания и характера работы необходимо выбрать правильную форму договора. Некоммерческая организация (MTÜ) и фонд (SA) являются работодателями точно так же, как коммерческое общество или учреждение от государства или местного самоуправления.

 Рабочие отношения в некоммерческих объединениях

Физическое лицо может работать в некоммерческом объединении (MTÜ) как юридическое лицо на основании трудового договора, договора подряда или агентского договора.

В соответствии с п. 1 § 4 Закона о трудовом договоре (ЗТД) к заключению трудового договора применяются положения Обязательственно-правового закона (ОПЗ) о договоре. Поэтому первичным основанием для заключения агентского договора, трудового договора и договора подряда является ОПЗ.

Согласно § 8 ОПЗ договором является сделка между двумя или более лицами (сторонами договора), которой договаривающаяся сторона обязуется или договаривающиеся стороны обязуются совершить или не совершить что-либо. Договор является обязательным для сторон договора.

Любое трудоустройство физических лиц, при котором возникает налоговое обязательство в Эстонии, должно быть зарегистрировано в регистре трудоустройства, независимо от формы договора и его продолжительности.

В случае договорных отношений работодатель (в случае трудового договора), доверитель (в случае договора подряда) или заказчик (в случае агентского договора) должны при необходимости запросить дополнительные сведения о нанимаемом лице. Например, для работы с детьми и подростками из регистра наказаний, чтобы проверить право человека на работу с детьми и подростками. Однако некоторые регистры открыты для запросов данных и не требуют договорных отношений, например, профессиональный регистр.

Некоммерческое объединение также может подписывать договоры со своими добровольцами. В данном случае это агентский договор. Образцы договоров и другую информацию, связанную с волонтерством, можно найти в разделе Портал волонтеров.

Все лица, предлагающие работу, обязаны зарегистрировать работу физических лиц в регистре занятости, который ведет Налогово-таможенный департамент. Удобнее всего это сделать в электронном налоговом департаменте. Начало работы должно быть зарегистрировано не позднее момента начала работы выполняющего работу лица. Приостановление и прекращение трудовых отношений должны быть зарегистрированы в течение десяти календарных дней со дня приостановления или прекращения трудовых отношений. NB! Некоммерческое объединение не должно регистрировать своих добровольцев в регистре работы.

 

Часто повторяющиеся вопросы на данную тему

Milline lepingutüüp oleks õige sõlmida projektijuhi ülesannete täitmiseks? Kas iga projekti jaoks võiks sõlmida eraldi tähtajalise töölepingu?

Kui kellegi amet on projektijuht ja projektiga/projektidega seotud ülesanded täidetakse püsivalt päevast päeva, siis on soovitatavaks lepingutüübiks tööleping.

Kui projektijuhtimist tehakse põhitööle lisaks või on tegu ajutise või lühiajalise tööga, oleks õige tüüp kas töövõtu- või käsundusleping.

Tähtajalise töölepingu võib sõlmida, kui tööülesande iseloom (ajutisus nt) või ka projekti rahastaja seda nõuab. Töölepingu seaduses on tähtajalisuse kohta eraldi piirang — vaata lähemalt §9.

Millised on erinevused sotsiaalsete garantiide osas töölepingu ja käsunduslepingu puhul?

Töölepingu sõlmimise aluseks on töölepingu seadus, käsunduslepingu aluseks võlaõigusseadus. Töölepingu puhul kohustub tööandja maksma töötajale töö eest kokkulepitud tasu, andma puhkust ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused. Käsunduslepingu alusel töötamisel, ei ole tööandjal kohustust tagada töötajale töötingimusi ega sotsiaalseid garantiisid. Käsundusleping sõlmitakse tööandjaga konkreetse töö tegemiseks konkreetse aja jooksul.

Kui töölepingu või käsunduslepingu alusel makstud töötasult, palgalt ja muudelt tasudelt on arvestatud ning kinni peetud kehtestatud töötuskindlustusmaksed, siis on isikul õigus töötuskindlustushüvitisele.

Töötuskindlustuse seaduse (edaspidi TKindlS) § 3 tähenduses on kindlustatu nii töötaja kui ka võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav füüsiline isik, kui nad on maksnud töötuskindlustusmakseid käesolevas seaduses sätestatud alustel ja korras. Vanemahüvitise puhul ei oma tähtsust töötamise vorm, ega ka töötamine. Õigus vanemahüvitisele on kõikidel vanematel.

Asusin tööle suure liikmeskonnaga MTÜ juhatuse liikmena ja saan ka väikest juhatuse liikme tasu, mille pealt tasutakse seadusega ettenähtud maksud. Peale kuuajalist töötamist jäin haigeks ja perearsti juures selgus, et mul pole kehtivat ravikindlustust, kuigi ühingu raamatupidaja väitel "võeti mind arvele tööleasumise kuupäeval". Milles asi?

Lepingute sõlmimisel peab arvestama, et ühingu juhtimis- ja kontrollorgani liikmele, kellega sõlmitakse nt juhatuse liikme leping (käsundusleping), tekib ravikindlustus TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval juhul, kui TSD-l on väljamaksed deklareeritud koodidega 21, 22, 29, 30, 156 või 158. Ning ravikindlustuse saamiseks peab sotsiaalmaks olema deklareeritud kas ühe tööandja TSD-lt või mitme tööandaja TSD-delt summeerituna vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses (2017. a on sotsiaalmaksu minimaalne kohustus 141,90 eurot kuus).

Ravikindlustuse kohta lugege rohkem Haigekassa veebilehelt