Töösuhted lähtuvad töölepingu seadusest (TLS). TLS  § 1 lg 1 kohaselt tähendab tööleping seda, et töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Tööandja maksab töötajale töö eest tasu.

TLSis on reguleeritud töölepingu sõlmimine, töötaja ja tööandja kohustused, töötaja vastutuse piirangud, töölepingu lõppemine ja üleminek, vaidluste lahendamine ja riiklik järelevalve ning vastutus.

Töölepingu võib sõlmida tähtajalisena või tähtajatult. TLS § 9 kohaselt eeldatakse, et tööleping sõlmitakse tähtajatult. Tähtajalise töölepingu võib sõlmida kuni viieks aastaks, kui seda õigustavad töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenevad mõjuvad põhjused, eelkõige töömahu ajutine suurenemine või hooajatöö tegemine.

Seejuures on oluline teada, et TLS § 10 lg 1 kohaselt loetakse töösuhe algusest peale tähtajatuks juhul, kui tähtajaline tööleping on samalaadse töö tegemiseks on sõlmitud järjestikku rohkem kui kaks korda või tähtajalist lepingud on pikendatud rohkem kui üks kord viie aasta jooksul.

TLS § 2 lg 2 kohaselt sõlmitakse tööleping kirjalikult. TLS § 5 lg 2 kohaselt esitatakse töölepingu andmed heauskselt, selgelt ja arusaadavalt. Töölepingu kirjalikus dokumendis peavad TLS § 5 lg 1 kohaselt sisalduma vähemalt järgmised andmed:

 1. tööandja ja töötaja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht,
 2. töölepingu sõlmimise ja töötaja tööle asumise aeg,
 3. tööülesannete kirjeldus,
 4. ametinimetus, kui sellega kaasneb õiguslik tagajärg,
 5. töö eest makstav tasu, mille on kokku lepitud (töötasu), sh majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, töötasu arvutamise viis, maksmise kord ning sissenõutavaks muutumise aeg (palgapäev), samuti tööandja makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed,
 6. muud hüved, kui nendes on kokku lepitud,
 7. aeg, millal töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid (tööaeg),
 8. töö tegemise koht,
 9. puhkuse kestus,
 10. viide töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele või töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad,
 11. viide tööandja kehtestatud töökorralduse reeglitele,
 12. viide kollektiivlepingule, kui töötaja suhtes kohaldatakse kollektiivlepingut.

Töölepingu koostamisel võib aluseks võtta juba olemasolevaid näidiseid, ent kindlasti tuleb need üle vaadata ning oma organisatsioonile vastavaks kujundada.

Veebipõhiselt andmete sisestamisega on mugav võimalus tööleping koostada contract.ee keskkonnas.

Võttes aluseks mõne varasema töölepingu, on kasulik kindlasti kontrollida selle ajakohasust seaduse nõuetega võrreldes.

Töötaja peab täitma oma kohustusi tööandja vastu lojaalselt, oma teadmiste ja oskuste kohaselt tööandja kasu silmas pidades ning töö iseloomust tuleneva vajaliku hoolsusega (TLS § 15 lg 1, TLS § 16 lg 1). Samuti peab tööandja täitma oma kohustusi töötaja suhtes lojaalselt (TLS § 28 lg 1). TLS § 3 kohaselt peab tööandja tagama töötajale kaitse diskrimineerimise eest, järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ning edendama võrdõiguslikkust vastavalt võrdse kohtlemise seadusele ja soolise võrdõiguslikkuse seadusele. Muu hulgas on tööandja kohustus tagada töötervishoiu ja tööohutuse  nõuetele vastavad töötingimused (TLS  28 lg 2 p 6).

Töölepingut saab TLS § 12 kohaselt muuta ainult poolte kokkuleppel. Pooled võivad nii tähtajalise kui tähtajatu töölepingu igal ajal kokkuleppel lõpetada (TLS § 79).

Tööandja on TLS § 5 lg 5 järgi kohustatud säilitama töölepingu kirjalikku dokumenti töölepingu kehtivuse ajal ja kümme aastat töölepingu lõppemisest arvates.

Projekti eelarvetes on töölepingu sõlmimine mõnikord planeeritud tähtajalisena, sagedamini on projektides tööde teostamiseks planeeritud kehtivate töölepingute raames lisade sõlmimine. Nendel juhtudel on oluline silmas pidada, kas tegemist on juhatuse liikmetega ning tagada vajalikud üldkoosoleku kinnitused. Samuti on oluline arvestada töötasuga seotud täiendava kuluna puhkusetasuga, mis lühemate lepingute korral võib kaasa tuua kulutusi väljaspool projekti perioodi ning tuleb katta muudest vahenditest.

Tööelu ja töösuhete korraldamise kohta on aja- ja asjakohane, põhjalikult selgitatud ning viidetega abimaterjalidele Tööinspektsiooni poolt hallatav tööelu portaal, mille abil tööandja saab end mugavalt kursis hoida kõige vajalikuga.