Kohalikud omavalitsused (KOV) on kehtestanud määrused/korrad, mille alusel vabaühendusi toetatakse. Leiad need tavaliselt oma kohaliku omavalitsuse kodulehelt. On ka neid omavalitsusi, kes toetavad seltsingute tegevust.

Toetused jagunevad peamiselt:

  • tegevustoetuseks;
  • projektitoetuseks.

Projektitoetuste jaotusest võib vastavalt eesmärkidele leida ka nimetusi:

  • ühekordsete tegevuste toetus (ürituste, võistluste jne korraldamine);
  • projekti omaosaluse tasumine;
  • projekti kaasfinantseering;
  • investeerimistoetus objektide korrastamiseks, ehitamiseks, vahendite soetamiseks;
  • esinduskollektiivide, -võistkondade ja esindusürituste toetus.

KOV võib toetada ühendusi ka mitterahaliselt. Näiteks anda tasuta kasutamiseks ruume, töövahendeid, transporti vms.

Vaata ka kokkuvõtet KÜSKi tellitud KOV-ide vabaühenduste rahastamise 2020. aasta uuringust, mis annab üle-eestilise pildi rahastusvõimalustest kohalikul tasandil.

Riigieelarveline toetus on ministeeriumite ja nende allasutuste (KÜSK, RTK jne) poolt riigieelarvelistest vahenditest antav tegevus- ja/või projektitoetus.