Kohalikud omavalitsused (KOV) on kehtestanud määrused/korrad, mille alusel vabaühendusi toetatakse. Leiad need tavaliselt oma kohaliku omavalitsuse kodulehelt. On ka neid omavalitsusi, kes toetavad seltsingute tegevust.

Toetused jagunevad peamiselt:

  1. tegevustoetus
  2. projektitoetus

Projektitoetuste jaotusest võib vastavalt eesmärkidele leida ka nimetusi:

  1. ühekordsete tegevuste toetus (ürituste, võistluste jne korraldamine);
  2. projekti omaosaluse tasumine;
  3. projekti kaasfinantseering;
  4. investeerimistoetus objektide korrastamiseks, ehitamiseks, vahendite soetamiseks;
  5. esinduskollektiivide, -võistkondade ja esindusürituste toetus;

KOV võib toetada ühendusi ka mitterahaliselt. Näiteks anda tasuta kasutamiseks ruume, töövahendeid, transporti vms.

Vaata ka KÜSKis valminud kokkuvõtet “Kodanikuühenduste rahastamine kohalikes omavalitsustes”, mis annab üle-eestilise pildi rahastusvõimalustest kohalikul tasandil.

Riigieelarveline toetus on ministeeriumite ja nende allasutuste (KÜSK, RTK jne) poolt riigieelarvelistest vahenditest antav tegevus- ja/või projektitoetus.