Seltsing on kodanikuühenduste lepinguline vorm ning seltsing võib lõppeda järgmistel alustel:

  • seltsinglaste otsusega;
  • seltsingulepingu ülesütlemisega seltsinglase poolt;
  • seltsingulepingu ülesütlemisega seltsinglase võlausaldaja poolt;
  • seltsinglase surmaga;
  • seltsingu eesmärgi saavutamisega või selle saavutamise võimatuse ilmnemisega;
  • tähtaja lõppemisega, kui seltsing on tähtajaline;
  • seltsinglase pankroti väljakuulutamisega. (VÕS § 596 lg-s 1)

Seltsingu lõpetamiseks peavad seltsinglased võtma vastu seltsingulepingu lõpetamise otsuse, mis vormistatakse kirjalikult. Järgnevad toimingud vastavalt seltsingulepingus kokkulepitule ja Võlaõigusseaduse p 33-le.