Kui soovite sihtasutust lõpetada, tuleb arvestada minimaalselt kahe ja poole kuuga, sest lõpetamine koosneb mitmest etapist. Esimese etapina toimub SA lõpetamine, siis kuulutatakse see välja Ametlikes Teadaannetes ning kahe kuu möödumisel saab alustada SA likvideerimist.

 

Esimene etapp – SA lõpetamine

SA lõpetamisel vaata, kas see õigus on põhikirjas antud asutajatele või nõukogule. Nõukogu võib otsustada sihtasutuse lõpetamise ainult põhikirjas ettenähtud juhtudel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud kõik nõukogu liikmed (SA seadus § 44)

Tegevuse lõpetamiseks on vajalik kokku kutsuda asutajate või nõukogu koosolek ning esitada lõpetamistaotlus äriregistrile.

Kokkukutsutud sihtasutuse likvideerimiskoosoleku päevakorras peavad olema vähemalt järgmised punktid:

 • SA lõpetamise otsustamine
 • SA eelmise perioodi majandusaasta aruanne (kui ei ole veel kinnitatud)
 • SA käesoleva aasta likvideerimisbilanss ja -tulemiaruanne (üldkoosoleku toimumise seisuga)
 • SA likvideerija(te) määramine
 • SA varade jaotamine

Enne likvideerimiskande alustamist peab sihtasutusel olema majandusaasta aruanne esitatud Äriregistrisse.

 

Äriregistrile dokumentide esitamine

Sihtasutuse lõpetamisel peab juhatus esitama avalduse lõpetamise kandmiseks registrisse.  Äriregistrile tuleb SA lõpetamise avaldus esitada elektroonselt läbi ettevõtjaportaali. Kui lõpetamise aluseks on nõukogu otsus, lisatakse see avaldusele (SA seadus § 47(2))

SA juhatuse liikmed tuleb registrist kustutada ja lisada nende asemele likvideerija(d). SA likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Vähemalt poolte likvideerijate elukoht peab olema Eestis. Registrisse kantakse likvideerijate nimed ja isikukoodid.

Likvideerijate õigused ja kohustused (SA seadus § 51)

 • Likvideerijatel on juhatuse õigused ja kohustused.
 • Likvideerijad lõpetavad SA tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja jaotavad pärast nõuete rahuldamist allesjäänud vara.
 • Likvideerijad ei pea vara müüma, kui see ei ole vajalik võlausaldajate nõuete rahuldamiseks või järelejäänud vara jaotamiseks.
 • Likvideerijad võivad teha ainult SA likvideerimiseks vajalikke tehinguid.

 

Vaadake üle registrisse esitatud SA sidevahendid, sh e-post. Registril võib tekkida vajadus teiega ühendust võtta.

SA lõpetamiseks vajalikku riigilõivu 7 eurot saate tasuda samas e-keskkonnas.

 

Teine etapp – Võlausaldajatele teatamine, vara jaotamine (SA seadus § 53 kuni § 56)

 • Likvideerijad avaldavad viivitamata teate SA lõpetamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Panga kaudu tasuge riigilõiv 7 eurot. Ülekande maksekorraldus tuleb alla laadida Ametlike Teadaannete e-keskkonda.
 • Likvideerijad saadavad teada olevatele võlausaldajatele likvideerimisteate, milles märgitakse nõude sisu, alus ja suurus ning sellele lisatakse nõuet tõendavad dokumendid. Samuti tuleb likvideerimisteates märkida, et võlausaldajad esitaksid oma nõuded kahe kuu jooksul teate avaldamisest.
 • Likvideerijad rahuldavad SA-le teada olevad võlausaldajate nõuded sõltumata nõuetest teatamisest.
 • Kui likvideeritava SA varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.
 • Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja raha hoiustamist allesjäänud vara jaotatakse põhikirja järgi selleks õigustatud isikute vahel.
 • Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud, kellele läheb üle likvideerimisel järelejäänud vara, läheb vara üle riigile, kes peab seda kasutama võimalikult SA eesmärkidele vastavalt.
 • Vara ei või õigustatud isikutele välja jagada enne viie kuu möödumist SA lõpetamise registrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamisest.

 

Kolmas etapp – Registrist kustutamine ja dokumentide säilitamine (SA seadus § 57 kuni § 59)  

 • Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad elektrooniliselt läbi ettevõtjaportaali avalduse SA registrist kustutamiseks.
 • Avaldust tehes peab märkima punktis isikud kandes likvideerija(te) asemele dokumentide hoidja(d). Kustutamiskande tegemine on tasuta.
 • Kui likvideerijad dokumentide hoidjat määranud ei ole, määrab selle vajaduse korral kohus. Dokumentide hoidja vastutab hoiule antud dokumentide säilimise eest seadusega ettenähtud tähtaja jooksul.
 • Kui SA likvideerimise lõppemisel ei esitata avaldust selle registrist kustutamiseks, on registripidajal õigus SA registrist kustutada.