Juhatuse liikmele on mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) § 281 kohaselt lubatud maksta tasu, kui MTÜ põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

Üldkoosoleku pädevus, mida ei tohi anda teiste organite pädevusse, on juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine ning selles tehingus MTÜ esindaja määramine (MTÜS § 19 lg 1 p 6). Tarvilik on, et juhatuse liikmega määrab üldkoosolek lepingut sõlmima, kas teise juhatuse liikme või mõne teise organi, nt revisjonikomisjoni liikme või ühekordselt nimeliselt konkreetse MTÜ liikme.

Juhatuse liikmega sõlmitud lepingule ei kohaldata üldiselt töölepingu kohta sätestatut, vastavalt TLS § 1 lg 5. Juhatuse liikme leping on käsundusleping.

Juhatuse liikme lepingus sätestatakse üldised ülesanded juhatuse liikmena tegutsemisel, s.o seadustes ja MTÜ põhikirjas kirjeldatud ülesannete täitmiseks, mille eest on juhatuse liikmel ka õigus saada tasu.

Kui juhatuse liige täidab täiendavaid ülesandeid, siis on mõistlik juhatuse liikme lepingu kõrvale sõlmida tööleping. Oluline erinevus tuleb isikule lepingu lõppedes, nimelt juhatuse liikme lõppedes ei kaasne sellega töötuskindlustust. Töölepingu võib sel juhul siduda juhatuse liikmeks olemise tähtajaga, kui eeldatakse, et tööülesannete täitmine on seotud juhatuse liikme staatusega.

Üldkoosoleku loal ja määratud tingimustel võib juhatuse liige saada tasu ka oma erialase töö eest teenuste osutamise lepingutega (nt. projekti juhtimine, raamatupidamine).

Oluline on meeles pidada, et käsunduslepingu alusel ei teki inimesel töölepingust ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevaid õigusi, nt isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis, lähetuskulude hüvitamine, puhkus.

Juhatuse liikmetele võib vastava lepingu olemasolu korral hüvitada isikliku sõiduauto kasutamise kulud, saata teda lähetusse ja vastavad kulud kompenseerida. Seejuures on vajalik vormistada ka vastavad juhatuse otsused.