Mittetulundusühenduse finantsjuhtimise all mõeldakse ühenduse rahaasjade juhtimist ja korraldamist. Kui raamatupidamine annab pildi organisatsiooni minevikust ja olevikust, siis finantsjuhtimine on pilk tulevikku ja lähtub ühenduse eesmärkidest ning olemasolevatest ja planeeritavatest tegevustest.

Finantsplaneerimine võimaldab hinnata ühenduse tulusid ja kulusid, raha liikumist, varasid ja kohustusi. Seetõttu on finantsplaneerimisel oluline roll ühenduse stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse tagamisel.

Finantsplaneerimine mittetulundusühenduses hõlmab:

  • ressursside planeerimist
  • eelarve koostamist
  • rahavoogude prognoosimist
  • projektide tasuvus-teostatavusanalüüsi
  • finantsaruannete analüüsi

Soovitused:

  • hoia oma mittetulundusühenduse raamatupidamine korras
  • enne oluliste otsuste tegemist vaata üle ühenduse finantsaruanded
  • kaasa finantsplaneerimisse ühenduse raamatupidaja
  • jälgi, et ühenduse rahavoog oleks positiivne ehk tulud ületaksid kulusid
  • lisafinantseeringute taotlemisel analüüsi põhjalikult oma ühenduse finantsvõimekust

Korduma kippuvad küsimused sellel teemal

Kas raamatupidamine ja finantsaruandlus on mittetulundusühingutes (MTÜ) ja sihtasutustes (SA) kohustuslikud?

Jah, raamatupidamist ja finantsaruandlust peavad korraldama kõik raamatupidamiskohustuslased, s.h mittetulundusühendused.

Kes vastutab raamatupidamise korraldamise eest?

Raamatupidamise korraldamise eest vastutab ühenduse juhatus.

Mis on juhatuse roll finantsjuhtimises?

Ühenduse eesmärgid ja neist tulenevad ülesanded määrab ühingu liikmeskond. Igapäevategevuses on ühenduse finantsjuhtimisega kõige tihedamalt seotud mittetulundusühenduse juhatus ja raamatupidaja. Juhatus planeerib ja korraldab ühenduse tegevuseks vajalike ressursside hankimist ning vastutab nende kasutamise eest.

Mis on raamatupidaja roll finantsjuhtimises?

Raamatupidaja teeb jooksvat arvestust ning jälgib, et rahalisi vahendeid kasutatakse seaduse kohaselt.

Kas MTÜ võib tulu teenida?

Mittetulundusühing võib küll tulu teeninda (vt ka Kodanikuühenduse vormide võrdlus), kuid teenitud tulu ei või liikmete vahel jagada, vaid tuleb kasutada MTÜ põhikirjas nimetatud eesmärkide täitmiseks, see tähendab, et tulu tuleb suunata tagasi MTÜ tegevusse ja arengusse.