Sihtasutus luuakse vara valitsemiseks või kasutamiseks, et saavutada põhikirjalisi eesmärke. Sihtasutusel ei ole liikmeid ja selle võib luua ka erilise varata, kui liikmeskond ei anna organisatsiooni eesmärkide saavutamisele midagi juurde ning soovid rohkem läbipaistvust ja kontrolli organisatsiooni tegevuse üle.

SA puhul on kohustuslik juhtorgan lisaks juhatusele järelevalvefunktsiooniga nõukogu, samuti on teatud tingimustel kohustuslik audiitorkontroll. SA võib kasutada oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Sihtasutuste tegevust reguleerib sihtasutuse seadus. Tutvu sihtasutuste seadusega

 

Kuidas sihtasutust asutada?

 • sihtasutuse (SA) võivad asutada üks või mitu füüsilist või juriidilist isikut, kuid neist ei saa SA liikmeid – nende õiguseks jääb põhikirjaga määratud ulatuses asutajaõiguste teostamine. Sihtasutuse võib asutada ka testamendi alusel.
 • asutajad võtavad vastu asutamisotsuse ja kinnitavad põhikirja ning määravad SA nõukogu ja juhatuse liikmed
 • asutajad kannavad panka SA-le asutamisel üleantava rahasumma või nimetavad ja hindavad üleantava kinnisasja või vara
 • asutajad tasuvad SA asutamise riigilõivu 80 eurot
 • sihtasutuse asutamisdokumendid on vaja notariaalselt tõestada
 • registriosakonda tuleb esitada notariaalselt kinnitatud registreerimisavaldus, asutamisleping, põhikiri ja teised dokumendid
 • sihtasutust ei saa asutada elektroonselt ettevõtjaportaalis

Kui dokumendid valmis, võid koostatud dokumentidega eelnevalt tulla tasuta konsultatsioonile maakondlikku arenduskeskusesse

 

Mis peab olema sihtasutuse asutamisotsuses?

 • SA nimi (peab sisaldama täiendit sihtasutus), asukoht ja aadress, kust saab kontakti SA juhatusega
  vt ka nime valiku juhiseid
 • asutajate nimed ja elukoha aadressid ning isiku- või registrikoodid
 • kui sihtasutuse asutavad mitu asutajat, siis asutajate esindusõiguse erisused, kui need määratakse
 • raha või muu vara ja selle väärtus, mille asutajad SA-le üle annavad (üleantava raha ja vara määrasid seadus ette ei näe)
 • juhatuse ja nõukogu liikmete nimed, elukohad ja isikukoodid

 

Mis peab olema SA põhikirjas?

Sihtasutuse asutamiseks tuleb koostada põhikiri, kus sõnastatakse lisaks SA nimele ning asukohale selle eesmärgid ja reguleeritakse üldiselt SA edaspidine töökorraldus. Sihtasutuse põhikirja koostamisel tuleb tähele panna mõningaid erisusi – eriti, mis puudutab varasid, tasustamist ja soodustatud isikute ringi. Põhikiri peab vastama sihtasutuste seadusele

Põhikirjas peab olema:

 • SA nimi – nimepäringu saad teha äriregistri teabesüsteemi veebilehel. Sihtasutuse nimi ei või olla eksitav sihtasutuse eesmärgi ja tegevuse osas ning peab sisaldama täiendit “sihtasutus”.
 • SA asukoht – kohaliku omavalitsuse täpsusega
 • eesmärk – kui soovid oma ühendusega taotleda tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja lisamist, pead ühenduse eesmärgis ja tegevustes selgelt näitama, et tegutsete avalikes huvides ja heategevuslikult.
  Loe lisaks maksu-ja tolliameti kodulehelt
 • sihtasutusele vara üleandmise kord
 • soodustatud isikute ring – ka juhul, kui soodustusi võivad saada kõik isikud, kellel on õigus saada väljamakseid lähtudes SA eesmärgist
 • sihtasutuse tähtaeg – kui see asutatakse tähtajaliselt
 • vara jaotus SA lõpetamise korral – see on oluline tulumaksusoodustusega nimekirja saamisel
 • juhatuse liikmete määramise ja tagasikutsumise kord, samuti nende volituste kestus;
  juhatuse liikmete arv, mis võib olla väljendatud kindla suurusena või ülem- ja alammäärana;
 • nõukogu liikmete määramise ja tagasikutsumise kord, samuti nende volituste kestus
 • audiitori määramise ja tagasikutsumise kord, samuti tema volituste kestus;
 • põhikirja muutmise kord
 • SA lõpetamine – kas ja millistel tingimustel on asutajatel õigus SA tegevus lõpetada
 • juhatuse ja nõukogu liikmete tasustamise kord
 • vara kasutamise ja käsutamise kord
 • muud seaduses sätestatud tingimused

Põhikirjas võib ette näha ka muid tingimusi, mis ei ole seadusega vastuolus. Kui põhikirjasäte on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.

Kui põhikirjas ei ole ette nähtud sihtasutuse tähtaega, loetakse, et see on asutatud määramata tähtajaks.

Registritoimingud sihtasutuse asutamisel

Sihtasutust ei saa asutada elektroonselt ettevõtjaportaalis, vaid ainult notari juures.

Notarisse peavad minema nii asutajad kui ka juhatuse liikmed, kes allkirjastavad notari juuresolekul:

 • asutamislepingu ja põhikirja (alla kirjutavad asutaja või asutajad)
 • kandeavalduse registriosakonnale (alla kirjutavad juhatuse liikmed)

Tehingud notari juures on tasulised ja tasu suurus on määratud ära Notari tasu seadusega.

 

Mida peab registriosakonnale esitatav avaldus sisaldama?

 • SA nime, asukohta, aadressi, eesmärki
 • juhatuse liikmete andmeid, nende esindusõiguse korda, kui see erineb seadusest sätestatud reeglitest
 • asutamisotsuse tegemise aega
 • tegutsemise tähtaega, kui SA on asutatud tähtajaliselt

Avaldusele lisatavad dokumendid:

 • asutamisotsus ja sellega kinnitatud põhikiri
 • panga teatis sihtasutusele üleantud raha kohta või dokumendid SA-le üleantud muu vara kohta
 • SA sidevahendite numbrid

 

Mis saab pärast registriosakonnale avalduse esitamist?

Pärast notari juures asutamisotsuse ja põhikirja tõestamist ja enne kandeavalduse registrile saatmist tuleb sihtasutuse nimel tegutsemisel kasutada SA kavandatavat nime koos täiendiga “asutamisel”.

Kavandatava SA nimel saab pärast asutamislepingu notariaalset tõestamist avada pangas arvelduskonto asutajate poolt kantavate summade ülekandmiseks või teha tehinguid varade SA-le üleandmiseks.

Kui asutamisel olevale sihtasutusele antakse üle kinnisasi või registreerimisele kuuluv vallasasi, kantakse asutatav sihtasutus kinnistusraamatusse või muusse registrisse.

Notariaalselt kinnitatud avaldus koos kande tegemiseks vajalike dokumentidega esitatakse registriosakonnale avalduse kinnitanud notari vahendusel notarite elektroonilise infosüsteemi kaudu.

Notar selgitab, millised dokumendid tuleb avaldusele lisada ja millised nõuded neile kehtivad.

Kui kõik dokumendid on korras, teeb register uue SA kande umbes viie tööpäeva jooksul, kui on puudusi, annab register aja puuduste kõrvaldamiseks.

 

Hea teada: