Arengu planeerimine (strateegiline planeerimine) on iga organisatsiooni jaoks oluline ülesanne. Ka mittetulundusühenduses (MTÜ-s või SA-s) tuleb paika panna visioon, missioon, eesmärgid ning konkreetne tegevuskava. Strateegilise planeerimise käigus loob mittetulundusühendus pildi oma tulevikust ja paneb paika sammud selleni jõudmiseks.

Strateegiline planeerimine tegeleb olemuslikult lihtsate küsimuste lahendamisega:

 • kes me oleme, mida me teeme?
 • kelle jaoks me seda teeme, kuhu tahame jõuda?
 • kuidas me sinna jõuame, mille poolest meie oleme parimad?
 • kuidas me oma edu (ebaedu) mõõdame ja hindame?

Strateegiline planeerimine on vajalik, sest selle abiga:

 • oskate oma organisatsiooni tegevusi lühi-ja pikaajaliselt ette planeerida
 • oskate eristada olulisi tegevusi ebaolulisest ja keskenduda vaid sellistele tegevustele, mis viivad lähemale eesmärkide täitmisele
 • oskate efektiivsemalt tööjõudu ja rahalisi ressursse planeerida
 • liikmeskonnal tekib ühine arusaam organisatsiooni eesmärkidest ja visioonist

Strateegilise planeerimise viise on mitmeid, kuid lihtsaim on kasutada kolmest sammust koosnevat protsessi:

Visanda
Milline on soovitud olukord?
Näe
Milline on praegune olukord? Mis on soovitust puudu ja miks?
Mõtle
Mida teha, et kõrvaldada puudused ja jõuda soovitud olukorrani?

või

Näe
Milline on praegune situatsioon?
Mõtle
Defineeri eesmärgid ja sihid
 Visanda
Kaardista eesmärkide saavutamise teed ja ressursid

 

Mis on eduka planeerimise aluseks?

 • organisatsiooni praeguse seisu ja võimekuse hindamine
 • võimalike arengusuundade väljaselgitamine ja esimeste sammude algatamine
 • poliitikate, arengukavade ja muude kõrgemalseisvate dokumentide tundmaõppimine ja neist lähtumine
 • tulevikukontseptsiooni koostamine
 • ajaperioodide määratlemine, mille kohta plaanid koostatakse
 • planeerimise muutmine organisatsiooni tavapäraseks tegevuseks
 • liikmeskonna ja huvigruppide kaasamine planeerimisse ja otsustamisse
 • juhatuse ja liikmeskonna pädevuse ja motivatsiooni tõstmine

 

Milline on edukas strateegiline planeerimine?

Strateegia tagab ühendusele eesmärkide saavutamise ja edu siis, kui:

 • juhid lähtuvad sellest organisatsiooni juhtimisel
 • kaasajastate strateegiat olukorra muutudes
 • kasutate ressursse hoolikalt ja sihipäraselt
 • töötate meeskonnana
 • mõtlete ja tegutsete avatult
 • loote koostöösidemeid nii organisatsiooni sees kui ka väljapool
 • loote uusi väärtusi
 • tagate organisatsiooni liikmete ja partnerite informeerituse ja osaluse
 • orienteerute saavutustele ja võtate vastutuse
 • peate kinni endale kehtestatud reeglitest
 • hindate süsteemselt oma tegevuse tulemuslikkust

 

Milline on strateegilise planeerimise protsess?

Organisatsiooni ehk MTÜ, SA või seltsingu liikmeskonna ja huvigruppide vajaduste analüüs
Organisatsiooni sise- ja väliskeskkonna analüüs
Visiooni loomine
Kriitiliste edutegurite määratlemine
Eesmärkide sõnastamine
Tegevusplaanide koostamine eesmärkide saavutamiseks
Tegevuste elluviimine
Tulemuste hindamine
Parandused
Huvigruppide rahulolu

 

Mis valmib strateegilise planeerimise protsessi tulemusena?

Strateegilise planeerimise protsessi väljundiks on strateegiadokument – arengukava, strateegia või tegevuskava. See dokument toob välja planeerimise protsessis liikmeskonna ja huvigruppide vahel kokku lepitud peamised tegevussuunad ja püstitatud eesmärkide saavutamise teed ja vahendid.

Metoodilisi juhendeid arendusprotsesside läbiviimiseks leiad “Organisatsiooni arendamise käsiraamatust”. Rahandusministeeriumi kodulehelt on leitav Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Loe ka Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed rahastatud ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse välja antud noortekeskustele mõeldud arengukava koostamise, rakendamise ja hindamise käsiraamatut. Sellest käsiraamatust on abi ka muude valdkondade ühendustele.