Äriplaani koostatakse tavaliselt, et esitada pangale, investoritele, projektide finatseerijatele. Aga eelkõige aitab plaan ühingul läbi mõelda oma äriline pool, milline on turg ja kus ja kuidas ühing saab turul kasumlikult tegutseda.

Äriplaanil ei ole kindlat ette antud struktuuri, kuid on teemad mis peavad olema kajastatud. Näiteks võiks äriplaan sisaldada infot minimaalselt järgneva kohta:

 • organisatsiooni andmed
 • äriplaani lühikokkuvõte
 • äriplaani koostamise kirjeldus (ülevaade protsessist ja kaasatutest)
 • idee kirjeldus (millist ühiskondlikku probleemi lahendate, mis on tegevuse ajendid, eesmärgid, mõju)
 • toote/teenuse ja ärimudeli kirjeldus, toote/teenuse arendamine
 • turg ja tarbijad (praegused ja tulevased tarbijad, nende vajadused ja valmisolek)
 • konkurentsianalüüs, eelised (otsesed ja kaudsed konkurendid, teie toote/teenuse eristumine)
 • tegevusplaan ärimudeli rakendamiseks
 • turundusplaan ja müük (peamised turundus- ja müügikanalid, ajaline plaan, vahendid)
 • riskianalüüs (võimalikud riskid ja nende maandamine, SWOT analüüs)
 • meeskond ja juhtimine (kogemused, rollid, tulevikuvajadused, motivatsioon)
 • finantsplaani selgitused (omahinna kujunemine, ressursside olemasolu ja vajadused, tarbijate arvu ennustus jne)

Lisaks kuulub äriplaani juurde toote/teenuse finantsplaan (soovitavalt Exceli tabelina), mis sisaldab rahavoogude, bilansi ja tulemiaruande prognoose vähemalt kolmeks aastaks.

Äriplaani osasid võib organisatsioon oma loogikast lähtuvalt ka teisiti esitada/grupeerida. Heaks abivahendiks äriplaani ja finantspoole läbimõtlemisel on nt EASi äriplaani koostamise juhend. Lisaks saab kasutada Swedbank poolt välja töötatud Äriplaani tööriista e-keskkonnas, mille kokkuvõtte saab hiljem ka välja printida.