Nii MTÜ kui SA puhul on võimalik jagunemine jaotumise või eraldumise teel. 

Mõlemal juhul toimub jagunemine likvideerimismenetluseta.

 

MTÜ-de jagunemist reguleerib mittetulundusühingute seadus (§-d 65-74)

MTÜ võib jaguneda ainult mittetulundusühinguteks.

Jaotumisel annab jagunev MTÜ oma vara üle omandavatele MTÜ-dele. Omandav MTÜ võib olla olemasolev või asutatav MTÜ ning jaotumisel loetakse jagunev MTÜ lõppenuks.

Eraldumisel annab jagunev MTÜ osa oma varast üle ühele või mitmele omandavale MTÜ-le. Omandav MTÜ võib olla olemasolev või asutatav MTÜ.

Jagunemisel saavad jaguneva MTÜ liikmed vastavalt jagunemislepingule omandavate MTÜ-de liikmeteks.

MTÜ jagunemise etapid:

  1. Jagunemises osalevate MTÜ-de juhatused sõlmivad jagunemislepingu
  2. Kõigi jagunemises osalevate MTÜ-de üldkoosolekute poolt tuleb võtta vastu jagunemisotsus
  3. Ühe kuu möödumisel jagunemisotsusest esitab jagunemises osaleva MTÜ juhatus avalduse jagunemise kandmiseks e-äriregistrisse
  4. Jagunemise kandmine jaguneva MTÜ registrikaardile peale kõigi omandavate MTÜde registrikaartidele kande tegemist
  5. Jagunemisel osalev MTÜ avaldab  jagunemisel osalevate MTÜ-de võlausaldajatele Ametlikes Teadaannetes teate võimalusest esitada oma nõuded tagatise saamiseks kuue kuu jooksul.

 

SA-de jagunemist reguleerib sihtasutuste seadus (§-d 70-79).

Sihtasutus võib jaguneda ainult sihtasutusteks ning võib jagunemisel osaleda ainult põhikirjas ettenähtud juhtudel.

Jaotumise korral annab jagunev SA oma vara üle omandavatele SA-dele. Omandav SA võib olla olemasolev või asutatav SA. Jaotumise korral jagunev SA lõpeb.

Eraldumise korral annab jagunev SA osa oma varast üle ühele või mitmele omandavale SA-le. Omandav SA võib olla olemasolev või asutatav SA.

SA jagunemise etapid: 

  1. Jagunemises osalevate sihtasutuste juhatused sõlmivad notariaalselt tõestatud jagunemislepingu
  2. Jagunemislepingu kiidavad heaks kõigi jagunemises osalevate SA-de nõukogud
  3. Ühe kuu möödumisel jagunemisotsusest esitab jagunemisel oleva SA juhatus avalduse jagunemise e-äriregistrisse kandmiseks
  4. Jagunemise kande tegemine jaguneva SA registrikaardile peale kõigi omandavate SA-de registrikaartidele kande tegemist
  5. Jagunemisel osalev SA avaldab viivitamata jagunemisel osalevate SA-de võlausaldajatele Ametlikes Teadaannetes teate võimalusest esitada oma nõuded tagatise saamiseks kuue kuu jooksul.

 

Jagunemine on nüansirikas protsess, mistõttu tasub enne otsuste tegemist tutvuda eespool nimetatud seadustega ning vajadusel pidada nõu juristiga.