Ühingutel on oma tegevuste rahastamiseks mitmeid võimalusi. Võib kehtestada liikmemaksu, teenida omatulu, taotleda toetusi, koguda annetusi, küsida sponsorlust. Järjepidevuse tagamiseks on hea, kui ühendus planeerib oma tegevuste rahastamiseks erinevaid võimalusi.

Mittetulundusühingute seadus ütleb, et mittetulundusühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ehk tulu tuleb suunata tagasi MTÜ tegevusse ja arengusse.

Sihtasutuste seaduses ei ole sätestatud SA tulude võimalikke allikaid, kuid seadus lubab tulusid kasutada vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Lisaks peab SA põhikiri reguleerima sihtasutusele vara üleandmise korra ning vara kasutamise ja käsutamise korra.

Tegevuste rahastamise võimalused:

  • Liikmemaksud – mittetulundusühingute liikmetelt kogutavad sisseastumis- ja liikmemaksud (ei kehti SA-dele).
  • Omatulu teenimine – toodete ja/või (avalike) teenuste müügist saadav tulu. Üks omatulu teenimise vorme on ka kogukonnateenuste pakkumine. Need on teenused, mis ei ületa turunõudlust, aga kogukonnal on nende järele vajadus.
  • Kohaliku omavalitsuse toetus – kohalikud omavalitsused pakuvad erinevat liiki toetuseid. Milliseid toetusi just sinu kodukohas pakutakse, saad teada oma valla- või linnavalitsusest ning nende veebilehtedelt.
  • Riigieelarveline toetus – riigieelarvelistest vahenditest antav tegevus- ja/või projektitoetus.
  • Projektitoetus – kindla eesmärgi saavutamiseks taotletav toetus.
  • Annetused – kingitus (rahaline või muu), millega ei kaasne kohustusi. Annetajaks saab olla nii era- kui juriidiline isik (ettevõte, organisatsioon).
  • Sponsorlus – vastastikusel kasul põhinev tegevus, milles üks pool pakub lepingu alusel rahastamist või teistsugust toetust (eesmärgiks enamasti nime, kaubamärgi, maine edendamine) ning teine pool viib selle toel ellu mingi tegevuse või ürituse, reklaamides seejuures sponsorit, näidates tema brändi ja võimalusel konkreetseid tooteid.