Raamatupidamisseaduse järgi on mittetulundusühingud ja sihtasutused juriidilise isikuna raamatupidamiskohustuslased. Seltsingud on raamatupidamiskohustuslased vaid sellisel juhul, kui seltsingul tekib maksukohustus, näiteks töötaja palkamisega seoses. Raamatupidamise korraldamise eest vastutab mittetulundusühenduse juhatus.

Mittetulundusühingud ja sihtasutused peavad sarnaselt äriühingutele esitama äriregistrile majandusaasta aruande, maksu- ja tolliametile palgaliste töötajate olemasolul tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni ning deklareerima aasta jooksul saadud annetused ja kingitused. Seltsingud seda tegema ei pea. Loe täpsemalt majandusaasta aruande esitamise rubriigist.

Majandusaasta pikkus on 12 kuud. Organisatsiooni asutamisel, lõpetamisel, majandusaasta alguskuupäeva muutmisel või muul seadusega ettenähtud juhul võib majandusaasta olla lühem või pikem kui 12 kuud, kuid ei tohi ületada 18 kuud.

Näiteks: MTÜ registreeriti 15. novembril 2019. aastal. Majandusaasta pikkus on põhikirjas 01.01.-31.12. Kui MTÜ juhatus soovib, võib esimese aastaaruande teha perioodi 15.11.2019 – 31.12.2019 kohta, aga esimese aruande võib esitada ka perioodi 15.11.2019 – 31.12.2020 kohta. See tähendab et esimene aruandeperiood on pikem kui 12 kuud. Järgmine aruanne on juba 01.01.2021 – 31.12. 2021.

MTÜ või SA majandusaasta aruanne tuleb esitada majandusaasta lõpule järgneva kuue kuu jooksul elektroonselt Äriregistrile. Majandusaasta aruande esitamise juhendi ja demovideo leiad Äriregistri ettevõtjaportaalist.

Majandusaasta aruandes peab sisalduma:

 • tegevusaruanne, kus antakse ülevaade majandusaasta olulistest sündmustest (RPS § 24), kogu organisatsiooni tegevustest, eesmärkidest, õnnestumistest ja plaanidest. Rahastajad hindavad tegevusaruande põhjal organisatsiooni suutlikkust.
 • raamatupidamisaruanne, mis annab täpse pildi MTÜ või SA finantsseisundist

 

Mis peab sisalduma raamatupidamisaruandes?

Raamatupidamisaruannete koostamist reguleerivad raamatupidamise seadus ja raamatupidamise toimkonna juhend nr 14. MTÜ raamatupidamise eripäradest võrreldes äriühinguga saad ülevaate näiteks Pilvebüroo veebilehelt, üldistatult võib välja tuua, et mittetulundusühingu raamatupidamisaruandes peab sisalduma:

 • bilanss – Bilanss annab ülevaate mittetulundusühingu varadest (aktiva), kohustustest ja netovarast (passiva) teatud ajahetkel. Bilansi võrdlemisel eelmiste perioodide bilanssidega saab kindlaks teha, missugused muutused on toimunud ühenduse varades ning kuidas on muutunud kohustused ja netovara koosseis.
 • tulude-kulude aruanne – Tulude-kulude aruannete (kasumiaruannete asemel) võrdlemisel saab teada, kuidas on muutunud ühenduse tulud, kulud ja kasum või kahjum. Samuti võib erinevaid kulu- ja tululiike jälgides teha järeldusi, missugused tegevused on mittetulundusühendust kõige rohkem mõjutanud. Tuleks jälgida, et tulud oleksid suuremad kui kulud.
 • rahavoogude aruanne – Rahavoogude aruanne iseloomustab ühenduse rahade liikumist. See kirjeldab mittetulundusühendusse laekuvat raha (sihtfinantseeringud, toetused, omatulu) ja kulude tasumisel väljaminevat raha. Tegevustest saadud rahavood peaksid olema positiivsed.
 • netovara muutuste aruanne
 • lisad

Majandusaasta kinnitamise protsess koosneb kolmest sammust:

 • valminud aruande kinnitab mittetulundusühingu või sihtasutuse juhatus
 • juhatuse kinnitatud aruandele annavad oma hinnangu revisjon või audiitorkontroll juhul, kui ühingul on selline kohustus põhikirja järgi või Audiitortegevuse seadusest lähtuvalt
 • lõpliku majandusaasta aruande kinnitab MTÜ või SA üldkoosolek.

Kui ühing majandusaasta aruannet tähtajaks ei esita, teeb registripidaja registrist kustutamise hoiatuse ja annab uue tähtaja (vähemalt kuus kuud), et majandusaasta aruanne esitada. Kui sa uue tähtaja möödudes registripidajale ikka majandusaasta aruannet või mõjuvat põhjust selle mitteesitamise kohta ei esita, siis võib registripidaja sinu mittetulundusühingu või sihtasutuse registrist kustutada.

Milliseid aruandeid peab mittetulundusühendus veel Maksu- ja Tolliametile esitama?

Tulumaksusoodustusega ühendused peavad Maksu- ja Tolliametile esitama ka kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsiooni (INF 9), mis näitab kalendriaastal saadud kingitusi ja annetusi ning muid tulusid rahalises väärtuses ning nende kasutamist aruandeaastal.

Vorm INF 9:

 • esitamise kohustus on kõigil tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kuuluvatel mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja usulistel ühendustel (kirik, kogudus, koguduste liit, klooster) olenemata sellest, kas tulusid või kulusid on olnud
 • esitatakse maksu- ja tolliametile kalendriaastale järgneva aasta 1. juuliks
 • esitakse kalendriaasta kohta, seda teevad ka need ühingud, kes on nimekirja kuulunud pool aastat. Vorm INF 9 on soovitatav esitada e-maksuametis/e-tollis
 • on kättesaadav Maksu- ja Tolliameti veebilehel, mille märkustes on toodud nõuded, kuidas ja millistel ridadel andmed eelmise kalendriaasta kohta esitatakse. Nendega tuleb enne koostamist tutvuda, et vältida teadmatusest ebatäpsete andmete esitamist

Kui ühendusel on palgalisi töötajaid või on tehtud maksustatavaid väljamakseid, tuleb esitada tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioon (TSD). Kui maksukohustuslane ei ole kalendrikuus teinud maksustatavaid väljamakseid, töötajate eest ei ole kohustust tasuda sotsiaalmaksu kuumääralt ning samuti ei ole teinud kulusid, millelt on kohustus tasuda maksukohustusi, siis selle perioodi eest ei pea TSD deklaratsiooni esitama.

Kui ühendus on registreeritud käibemaksukohustuslasena, tuleb esitada käibedeklaratsioon.

Juhul, kui aasta jooksul on töötajale/juhatuse liikmele hüvitatud isikliku auto kasutamist, tuleb 1. veebruariks esitada INF14 isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon.

Korduma kippuvad küsimused sellel teemal

Kas mittetulundusühendusele tehtud kingitused ja annetused tuleb Maksu- ja Tolliametis deklareerida?

Jah, tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud organisatsioon peab esitama saadud kingituste ja annetuste deklaratsiooni (INF 4), kuhu pannakse kirja kõik saadud annetused koos annetaja isiku- või registrikoodiga.

Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

Aruannete ja deklaratsioonide esitamine ja parandamine toimub elektroonselt e-maksuameti/e-tolli lehel.

Rohkem infot mittetulundusühendustele tehtud kingituste ja annetuste deklaratsiooni kohta leiad Maksu- ja Tolliameti veebilehelt.

Kas mittetulundusühendus peab esitama tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni (TSD)?

Kui ühendus ei ole käibemaksukohustuslane, siis tuleb töötuskindlustusmaksete deklaratsioon ehk TSD esitada ainult juhul, kui on toimunud maksmine. Kui ühendus on käibemaksukohustuslane, tuleb TSD esitada ka siis, kui mittetulundusühendus kellelegi palka maksnud ei ole.

Väljamaksetelt kinnipeetud ja erisoodustustelt arvutatud tulumaksu ning väljamaksetelt ja erisoodustustelt arvutatud sotsiaalmaksu kohta tuleb asukohajärgse maksu- ja tolliameti kohalikule asutusele väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks esitada TSD. Samaks tähtajaks tuleb tasuda ka maksusummad.

Blanketid on saadaval kohalikus Maksu- ja Tolliametis või Maksu- ja Tolliameti veebilehel. Mugavaim on seda teha e-maksuameti/e-tolli keskkonnas.

Kas mittetulundusühendus peab esitama käibedeklaratsiooni (KD)?

Kui maksustatav käive, välja arvatud kauba import, on kalendriaasta algusest arvates suurem kui 40 000 eurot, on mittetulundusühendus kohustatud nimetatud suuruses maksustatava käibe tekkimise päevast alates kolme tööpäeva jooksul esitama asukohajärgse maksu- ja tolliameti kohalikule asutusele avalduse enda registreerimiseks maksukohustuslasena.

 • käibedeklaratsioon esitatakse asukohajärgsele maksu- ja tolliameti kohalikule asutusele lähtudes käibemaksuseadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest
 • deklaratsioon esitatakse ja käibemaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks
 • blanketid on saadaval Maksu- ja Tolliametis või Maksu- ja Tolliameti veebilehel. Mugavaim viis on kasutada e-maksuameti/e-tolli teenuseid.