Meeskond on ühiste eesmärkide saavutamise nimel koos tegutsev rühm inimesi. Meeskonda ise­loo­mustab kindel rollijaotus ning koostöösuhted. Tulemusliku meeskonnatöö eeldus on soov koos eesmärgini jõuda ning hoida seejuures häid omavahelisi ­suhteid.

Traditsiooniline juhtimisviis on hierarhiline: tipus olev juht kontrollib, piirab ja määrab teiste tegevust. Lähtutakse pigem sellest, mida on saavutatud, mitte sellest, mida ja kuidas võiks saavutada.

Meeskondlik juhtimisviis rajaneb paindlikul ja vahel­du­val rolli ning ülesannete jaotusel. Tipus oleva juhi pea­mine siht on luua õhkkond, milles inimesed an­navad vabatahtlikult oma parima ning tegutsevad koos. Sellise õhkkonna loomise peamised tingimused on eesmärkide püstitamine koos­tööks, meeskonna liikmete või­malus ise määrata, kuidas probleeme la­hendada ning selleks vajaliku vastutuse dele­gee­rimine juhi poolt meeskonna liikmetele.

 

Tulemusliku meeskonnatöö eeldused

Parima meeskondliku tulemuste saavu­ta­miseks on olulised usaldus, üksteise panuse väärtustamine ja tõhusus tegutsemine. Head koostöömeeskonda iseloomustavad:

 • vastastikune usaldus rühma liikmete vahel
 • usk, et kuulutakse ainulaadsesse ja väärtuslikku meeskonda
 • usk, et tegutsetakse koos tulemuslikumalt kui üksinda

Koostöömeeskonna liikmed ja­gavad teiste rühma liikmetega oma emotsioone, aktsepteerivad üksteise tundeid. Tunnete väljendamise lubatavus ja rühma liikmete toetus selles mõjutab oluliselt koostöö kujunemist.

Joonis 1: Tulemusliku meeskonnatöö eeldusteks on ülesandele keskendumine, mille täitmisel arvestatakse grupi liikmete erinevusi, ollakse orienteeritud koostööle ning suudetakse märgata ja mõjutada grupiprotsesse

Hea meeskonnatöö on võimalik organisatsioonis, kus tippjuhtkond väärtustab meeskondliku töö ideed ning see on vastuvõetav kõigile juhtimistasanditele. Juhi po­s­i­tiivne või negatiivne hoiak meeskonnatöö suhtes mää­rab, kas administratiivsetel alustel toimivast töörühmast saab ühtne meeskond või mitte.

 

Eduka meeskonna tunnused

Edukat, koostööle orienteeritud meeskonda iseloomustavad:

 • konkreetsed eesmärgid ja selged sihid
 • asjatundlikud otsused ja võime nende otsuste järgi kiiresti tegutseda
 • vaba suhtlemine ja kiire ning täpne teabevahetus meeskonna liikmete vahel
 • tugev ja tõhus juhtimine, mida iseloomustab meeskonna liikmete oskuste tasakaalustamine ja üksteise täiendamisele suunamine ning oskuste arengut soodustavate tingimuste kujundamine

Ülesandeid täidab edukas meeskond:

 • kindla rollijaotuse alusel – kui ülesanded on korduvad
 • kooskõlastatult tegutsedes – kui tegemist on projektide välja­töö­ta­mi­se ja juurutamisega
 • partnerluse ja avatud suhtluse õhkkonnas – kui ülesanded on uudsed ja eeldavad loovust. Kogenud juht õhutab partnerlust ja suudab hoida suhted avatud ja turvalised.

Edukamad on meeskonnad, kelle liikmete arv jääb 2 kuni 25 inimese piiresse.

Ühiste eesmärkide ja avatud suhtlusega meeskonna tegevus on tõhus, sest tulemustes on kokkulepitud ja neid aktsepteeritakse, energia suunatakse nende saavutamisele, rollid on jagatud ja ülesanded on selged. Tõhusat meeskonda iseloomustabpaindlikkus muudatustega kohanemisel ja neile kiire reageerimine, soov ja võimekus probleeme lahendada, kiire ja täpne teabe liikumine meeskonnas ja sellest väljapoole ning meeskonna liikmete oskus õppida üksteiselt ja ennast arendada.

 

Juhi roll meeskonna tulemuslikkuse tagamisel

Meeskonna liikmete pühendumist tööle ja nende seotust meeskonnaga mõjutavad oluliselt juhi hoiakud. Pühendumist ei saa peale sun­did­a, küll aga võib luua selleks soodsad tingimused. Ini­mesed pühenduvad, kui nad tunne­ta­vad oma panust ja väärtust, kui nad kogevad, et on kaasatud (“on võetud mängu”), kui juhid küsivad ja arvestavad nende arvamusega.

Juht korraldab meeskonnas tavaliselt tööd järgneva osas:

 • räägib läbi ajakava, mille jooksul tulemus tuleb saavutada
 • aitab hankida vahendid, mis võimaldavad jõuda hea tulemuseni
 • lepib kokku standardi või kriteeriumid, millele tulemus peab vastama

Sihid ja standardid peavad olema saavutatavad, kuid nõudma parajat pingutamist. Rühma liikmed osalevad sihtide seadmisel; see aitab tagada vastatuse võtmist sihtide saavutamise eest. Juht delegeerib sihtide saavutamiseks vajalikud õigusi ja volitused, korraldab või hangib vajadusel ressursid, näiteks koolituse, juhendamise ja väljaõppe või aitab luua suhtevõrgustikku.

 

Loe lisaks:

 

Käesoleva peatüki koostamisel võeti aluseks Juhiabi käsiraamatus avaldatud artikkel Elenurm, T. 2008. Meeskonna kujunemine ja tööjaotus.