MTÜ lõpetamise protsess koosneb mitmest etapist ja kestab ajaliselt üle kuue kuu. Kõigepealt tuleb MTÜ likvideerida, siis anda ühingu lõpetamisest teada Ametlikes Teadaannetes ning kõige lõpuks ühing kustutada.

Esimene etapp – MTÜ likvideerimine

1. Tegevuse lõpetamiseks on vajalik kokku kutsuda mittetulundusühingu üldkoosolek ning esitada likvideerimise avaldus registripidajale.

Üldkoosoleku päevakorras on vajalikud järgmised punktid:

 • MTÜ lõpetamise otsustamine
 • MTÜ likvideerija (-te) määramine
 • Likvideerimisaruande kinnitamine

Ühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest. Kui mittetulundusühingu põhikirjaga on ette nähtud suurem häälteenamuse nõue, tuleb seda järgida (MTÜ seadus § 38.)

Üldkoosoleku otsused protokollitakse ning selle allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli juurde kuulub osalejate nimekiri.

Likvideerimisaruande kinnitab üldkoosolek ja see tuleb esitada registripidajale nelja kuu jooksul alates lõpetamisotsuse vastuvõtmisest MTÜ seadus § 46`1. (2)

Likvideerimise menetluses tekivad MTÜ-l ka spetsiifilised kohustused raamatupidamise ja aruannete koostamise osas ning neid nõudeid käsitleb rahandusministri määrus Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine. Likvideerimis- ja lõpparuannete koostamist käsitleb lisa 13Likvideerimisaruanne on ettevõtte majandustegevuse lõpetamisel ja likvideerimismenetluse alustamisel koostatav likvideerimiseelse majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne. 

Enne likvideerimiskande alustamist peab MTÜ-l olema e-äriregistrile esitatud majandusaasta aruanded. Majandustegevuse lõpetamisel ja likvideerimismenetluse alustamisel võib majandusaasta olla lühem või pikem kui 12 kuud, kuid ei tohi ületada 18 kuud.

2. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile dokumentide esitamine

Registrile tuleb likvideerimise avaldus esitada elektroonselt läbi e-äriregistri.

Sisene e-äriregistrisse, tuvasta ennast ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga, vali menüüst “Minu töölaud”, seejärel vali ühing, mida soovid lõpetada ning sealt edasi vajutada „Likvideeri juriidiline isik.“
 Juhend selle kohta on nähtav siit.

Digiallkirjadega kinnitatud dokumendid saate e-keskkonda üles laadida. Lisada tuleb:

 • ühingu üldkoosoleku protokoll, milles on otsus ühingu lõpetamise kohta;
 • üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos allkirjadega;
 • likvideerimisbilanss ja -tulemiaruanne likvideerimisotsuse kuupäeva seisuga.

NB! Üldkoosoleku protokolli lahutamatuks lisaks on osalejate nimekiri koos vajalike allkirjadega.

MTÜ likvideerimiseks vajaliku riigilõivu  (10 eurot) saate tasuda samas e-keskkonnas.

 

Teine etapp – Ametlikesse Teadaannetesse teate sisestamine

MTÜ likvideerija(d) peavad koheselt avaldama teate mittetulundusühingu likvideerimise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Teada olevatele võlausaldajatele peavad likvideerijad likvideerimisteate saatma. Likvideerimisteates märkida, et võlausaldajatel tuleb esitada oma nõuded kahe kuu jooksul teate avaldamisest.

NB! Ametlikes teadaannetes peab olema teade ühingu lõpetamisest üleval vähemalt kaks kuud.

Riigilõivu (7 eurot) saate tasuda samas keskkonnas pangalingi kaudu.

 

Kolmas etapp – MTÜ kustutamine

Mittetulundusühingu registrist kustutamise avalduse esitamiseks tuleb ära oodata kahe kuu möödumine võlausaldajate teavitamisest. Korrektne on rahuldada kõigi võlausaldajate nõuded enne avalduse esitamist.

Likvideerijad koostavad pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist lõppbilansi ja vara jaotusplaani. Lõppbilansis kajastatakse MTÜ likvideerimismenetluse lõpuks allesjäänud vara.

Likvideerija(d) esitab(vad) e-äriregistrile uue majandusaasta aruande või likvideerimisbilansi ja -tulemiaruande.

Vara ei või õigustatud isikute vahel välja jagada enne kuue kuu möödumist mittetulundusühingu lõpetamise registrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamisest. Varasid võib jagada pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist põhikirja järgi selleks õigustatud isikute vahel (MTÜ seadus § 50

Kui selgub, et ühingul on varasid vähem kui kohustusi, tuleb likvideerijail esitada kohtule pankrotiavaldus. (MTÜ seadus § 49)

Kustutamiskande avalduse tegemine

Likvideerijatel tuleb MTÜ registrist kustutamiseks esitada avaldus läbi e-äriregistri. Avaldust tehes peab märkima punktis isikud kandes likvideerija(te) asemele dokumentide hoidja(d). Dokumentide hoidjaks on likvideerija, arhiivipidaja või muu usaldusväärne isik, kes vastutab dokumentide säilimise eest seadusega ettenähtud tähtaja jooksul.

Kustutamiskande tegemine on tasuta. Pärast kustutamiskande tegemist menetleb register avaldust ja teeb otsuse MTÜ registrist kustutamise kohta.

NB! Avaldus tuleb kindlasti saata menetlusse vajutades nuppu „Saada menetlusse“

Hea teada:

 • Ühingut ei saa registrist kustutada enne Maksu- ja Tolliameti nõusolekuta (MTÜ seadus § 53 (3))
 • e-äriregistris olevale kontakt e-postile saadetakse teade MTÜ likvideerimise kohta
 • Enne kustutamisavalduse esitamist ärge unustage MTÜ pangakontot sulgeda

Korduma kippuvad küsimused sellel teemal

Kuidas lõpetada mittetegutsev MTÜ, kui üks juhatuse liikmetest ei soovi seda ning ignoreerib teisi liikmeid?

Tegutseda tuleb vastavalt ühingu põhikirjale ning mittetulundusühingute seadusele. MTÜ lõpetamise otsustavad ühingu liikmed üldkoosoleku otsusega. Ühe juhatuse liikme soov ühingu tegevust jätkata ei ole määrav.

Seega tuleb esmalt kokku kutsuda üldkoosolek vastavalt põhikirjale. Üldkoosolekul tuleb vormistada osalejate registreerimisleht vajalike allkirjadega ja üldkoosoleku otsus ühingu tegevuse lõpetamisest. Lõpetamise otsuse vastuvõtmisel peab selle poolt olema 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Sellest sammust edasi tuleb jätkata vastavalt mittetulundusühingute seadusele, kui põhikirjas ei ole ühingu lõpetamine täpsemalt lahti kirjutatud.

Kuidas toimida, kui MTÜ-sse on jäänud üksnes kaks juhatuse liiget, kellest üks soovib MTÜ likvideerida?

MTÜ saab toimida siis, kui on olemas vähemalt 2 ühenduse liiget. Kui Teil ei õnnestu ühendusse kaasata uusi liikmeid ja ühenduse jätkamist soovib vaid 1 juhatuse liige, siis tuleb alustada MTÜ likvideerimist. Selleks tuleb kokku kutsuda üldkoosolek, kes võtab vastu otsuse MTÜ lõpetamise kohta, määrab likvideerijad. Teavitada tuleb lõpetamise menetlusest ka registrit ning läbi viia likvideerimise protsess vastavalt mittetulundusühingute seadusele ja põhikirjale.

MTÜ on likvideerimisel ning liikmemaksudest on kogunenud MTÜ kontole raha. Põhikirjas on punkt, et likvideerimisel otsustab selle jaotamise peale võlgade tasumist üldkoosolek. Kui üldkoosolek otsustab selle jaotada juhatuse liikmete vahel, siis kas kaasnevad ka mingisugused maksud?

Mittetulundusühingu lõpetamisel jaotatakse vara mittetulundusühingute seaduse § 50 sätestatud korras ja vastavalt MTÜ põhikirjale õigustatud isikute vahel. Mittetulundusühingul ei teki vara jaotamisel õigustatud isikutele (MTÜ liikmed, juhatuse liige, asutajaliige, teine MTÜ, kohalik omavalitsus) tulumaksu tasumise kohustust. Samuti ei teki vara saamisel maksukohustust teisel MTÜ-l ega kohalikul omavalitsusel.

Likvideerimisjaotise (nii rahalise kui ka mitterahalise vara) saamisel tekib maksukohustus füüsilisel isikul (MTÜ liikmel, juhatuse liikmel, asutajaliikmel). Seega on likvideerimisjaotise saanud füüsilistel isikutel (siin juhatuse liikmetel) kohustus deklareerida likvideerimisjaotise saamise aasta eest esitatavas füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ühingu poolt välja makstud likvideerimisjaotise summa ja tasuda sellelt tulumaks.

Kes kiidab heaks MTÜ likvideerimisel viimase majandusaasta aruande?

Selle kinnitavad ja esitavad MTÜ likvideerijaks määratud isikud. Üldkoosolekut enam kokku ei kutsuta.

Lõpetamise menetluses tekkivaid nõudeid raamatupidamise ja aruannete koostamise osas käsitleb Rahandusministri määrus Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine. Likvideerimis- ja lõpparuannete koostamist käsitleb määruse lisa 13.

Soovime ühingu tegevuse lõpetada, kuid ei tea, mida dokumentidega teha. Kas need peab kuidagi säilitama?

Ühingu dokumendid tuleb säilitada vastavalt seadusele (nt raamatupidamise seadusele). Ühingu likvideerijad (enamasti juhatuse liikmed) annavad mittetulundusühingu dokumendid hoiule likvideerijale, arhiivipidajale või muule usaldusväärsele isikule. Kui likvideerijad dokumentide hoidjat määranud ei ole, määrab selle vajaduse korral kohus.

Dokumentide hoidja vastutab hoiule antud dokumentide säilimise eest seadusega ettenähtud tähtaja jooksul. Siinkohal tasub tähelepanu pöörata ka erinevate (välis)projektide dokumentatsiooni säilitamise nõuetele.

MTÜ registreerimisest on möödas alla aasta, ühing pole tegutsenud ja ei kavatse ka tegutsema hakata. Tahaks MTÜ likvideerida, kes sellega tegelema peaks?

Alustuseks tuleb kokku kutsuda üldkoosolek. Kui üldkoosolek võtab vastu ühingu likvideerimise otsuse, siis otsustatakse ka likvideerija. Üldjuhul on likvideerijaks juhatuse liikmed, kui põhikirjas või üldkoosoleku otsusega pole teisiti otsustatud.

Mida teha, kui MTÜ-l on kaks liiget (mõlemad juhatuse liikmed) ja üks neist soovib lahkuda. Teine juhatuse liige ei ole korduvatele meeldetuletustele vaatamata reageerinud. Lahkuda sooviv juhatuse liige on oma avalduse esitanud, kuid sellele pole reageeritud.

Kui kaks juhatuse liiget ei suuda omavahel kuidagi kokkuleppele jõuda, tuleks lahkuda soovival juhatuse liikmel saata registrile avaldus juhatusest tagasiastumiseks ning juurde lisada selgitus, et üldkoosolekut ei ole olnud võimalik kokku kutsuda, viidates MTÜS §-le 82.

Kui juhatuse liikme volitused on lõppenud, siis märkige ka see ära. Riigilõiv kande eest on 7 eurot. Dokumendid esitage e-äriregistri kaudu.

MTÜs on kaks liiget ja üks neist lahkub MTÜS §-le 82 alusel. Kes hakkab MTÜd likvideerima?

Ühingut peab hakkama likvideerima see juhatuse liige, kes alles jäi. Likvideerimistoimingute kohta saab täpsemalt lugeda rubriigist “Mittetulundusühingu lõpetamine”.

Kuidas, kelle vahel ja milliste maksustamistega toimub MTÜ-le alles jäänud rahade/varade jagamine?

MTÜ likvideerimisel tuleb kontrollida, et ühingul ei oleks võlgasid. Likvideerimisel rahuldatakse esmalt võlausaldajate nõuded. Vara jagamine MTÜ tegevuse lõpetamisel peab olema määratud põhikirjas. Põhikirjas võib ka ette näha, et varade jagamise otsuse teeb üldkoosolek. Kui see ei ole kirjeldatud, siis jaotatakse vara liikmete vahel võrdsetes osades või kui seda ei ole võimalik teha, siis läheb vara riigile. Oluline on siin meeles pidada, et vara ei tohi jagada enne 6 kuu möödumist MTÜ lõpetamise registrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamisest. Vara jaotamine on kirjas mittetulundusühingute seaduse § 50.

Avalikes huvides tegutsevad ühendused, kes on kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja, peavad oma vara üle andma teistele vabaühendustele, st ei saa oma liikmetele jagada.

Kui MTÜ teeb tegevuse lõpetamisel liikmetele väljamakseid (vara ja raha), siis peab füüsiline isik saadud tulult maksma tulumaksu. Tulumaksuseaduse §15 lg 3 kohaselt maksustatakse juriidilise isiku likvideerimisel saadud likvideerimisjaotise osa, mis ületab osaluse soetamismaksumust.

Kui maksustamisele kuuluv tulu on saadud mitterahalises vormis, siis on maksumaksja tulu suuruseks tuluna saadud asja turuhind (tulumaksuseaduse § 36 lg 4). Tulumaksu makstakse füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel.

Kui kaua läheb aega MTÜ likvideerimisel, enne kui ühingu varad teisele organisatsioonile laekuvad?

MTÜ likvideerimisel antakse pärast kõikide võlausaldajate nõuete rahuldamist ühingu varad isikule või organisatsioonile, kes on ühingu põhikirjas ära toodud või üldkoosoleku otsusega määratud õigustatud isik.

Varade üleandmise protsess on järgmine:

 • Koguneb liikmete üldkoosolek ja otsustab ühingu likvideerimise, määrab likvideerija ja määrab ka isiku või organisatsiooni, kellele ühingu vara üle antakse. See isik muutub automaatselt õigustatud isikuks ja õigustatud isikule võib vara üle anda 6 kuud pärast ühingu likvideerimismenetluse algust ja likvideerimisteate avaldamist.
 • Ühingu likvideerimisest antakse teada kõigile võlausaldajatele ja kohustuslik on likvideerimisteade avaldada ka Ametlikes Teadaannetes.
 • Seejärel tuleb teostada muud likvideerimistoimingud vastavalt MTÜ seadusele ja ühingu põhikirjale ning 6 kuu möödumisel saab ühingu varad üle anda õigustatud isikule.
 • Seejärel tuleb koostada mittetulundusühingu lõppbilanss ja alustada e-äriregistris kustutamiskandega.

Kas MTÜ-l on seaduslik õigus seoses tegevuse lõpetamisega müüa kinnisvara enne likvideerimisotsust?
Kas müügist saadud tulu võib üldkoosoleku otsusega määrata ühele MTÜ liikmele (üldkoosolek käsitleb teda kui õigustatud isikut)? MTÜ põhikiri ütleb seoses likvideerimisega vaid seda, et likvideerimisest järele jäänud vara kasutatakse seadusega ette nähtud alustel ja korras.

Kui mittetulundusühingu likvideerimisotsust veel tehtud ei ole, siis võib ühing teha oma varaga kõike seda, mida põhikiri ja üldkoosolek lubab ning seadus ei keela. Kindlasti peab enne veenduma, et kui kinnisvara parendamiseks on küsitud projektitoetusi, siis toetuslepingus seatud ajapiirang enam ei kehtiks ja kõik võetud kohustused on täidetud.

Korrektne oleks müügitulu kanda MTÜ arvele ja siis pärast ühingu likvideerimist, kui kõik nõuded ja kohustused on täidetud ning vara jääb üle, käituda vastavalt seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsusele. 

Mittetulundusühingute seaduse paragrahv 50 käsitleb vara jaotamist.

Tasub meeles pidada, et kui likvideerimisotsus tehtud, siis ei või vara õigustatud isikute vahel välja jagada enne kuue kuu möödumist mittetulundusühingu lõpetamise registrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamisest.

Mis on MTÜ likvideerimisaruanne ja kas tavaline majandusaasta aruanne võib samuti olla likvideerimisaruandeks?

Likvideerimisaruanne on MTÜ majandustegevuse lõpetamisel ja likvideerimismenetluse alustamisel koostatav raamatupidamise aastaaruanne (likvideerimisaruanne), mis annab ülevaate ühingu likvideerimiseelsest majandusaastast ning finantsseisundist vahetult enne likvideerimise algust.

Majandustegevuse lõpetamisel ja likvideerimismenetluse alustamisel võib majandusaasta olla lühem või pikem kui 12 kuud, kuid ei tohi ületada 18 kuud.

Seega, kui ühingus on võetud vastu otsus, et ühingu lõpetamise kuupäevaks on 31.detsember ja see on ka põhikirjas sätestatud majandusaasta lõpp, siis ongi see aastaaruanne ühtlasi likvideerimisaruandeks.