MTÜ lõpetamise protsess koosneb mitmest etapist ja kestab ajaliselt üle kuue kuu. Kõigepealt tuleb MTÜ lõpetada, siis anda ühingu lõpetamisest teada Ametlikes Teadaannetes ning kõige lõpuks ühing likvideerida.

Esimene etapp – MTÜ lõpetamine

1. Tegevuse lõpetamiseks on vajalik kokku kutsuda mittetulundusühingu üldkoosolek ning esitada lõpetamistaotlus registripidajale.

Üldkoosoleku päevakorras on vajalikud järgmised punktid:

 • MTÜ lõpetamise otsustamine
 • MTÜ eelmise perioodi majandusaasta aruanne (kui ei ole veel kinnitatud)
 • MTÜ likvideerimisbilanss ja -tulemiaruanne (seis vähemalt 1 päev enne üldkoosoleku toimumist)
 • MTÜ likvideerija (-te) määramine

Ühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest. Kui mittetulundusühingu põhikirjaga on ette nähtud suurem häälteenamuse nõue, tuleb seda järgida (MTÜ seadus § 38.)

Üldkoosoleku otsused protokollitakse ning selle allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli juurde kuulub koosolekul osalejate poolt allkirjastatud nimekiri.

Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik MTÜ liikmed (MTÜ seadus § 22. (3)).

Enne lõpetamiskande alustamist peab MTÜ-l olema majandusaasta aruanne esitatud e-äriregistrisse.

 

2. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile dokumentide esitamine

Äriregistrile tuleb MTÜ lõpetamise avaldus esitada elektroonselt läbi ettevõtjaportaali Samas tasutakse riigilõiv.

e-äriregistri avalehel vajuta SISENE nuppu. Kõigepealt tuleb ennast ID-kaardiga tuvastada ja valida ühing, mida soovitakse lõpetada ning sealt edasi vajutada „Alusta lõpetamiskande avaldust.“ Juhatuse avaldus ühingu lõpetamise kohta täidetakse e-keskkonnas.

Digiallkirjadega kinnitatud dokumendid saate e-keskkonda üles laadida. Lisada tuleb:

 • ühingu üldkoosoleku protokoll, milles on otsus ühingu lõpetamise kohta;
 • üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos allkirjadega;
 • likvideerimisbilanss ja -tulemiaruanne likvideerimisotsuse kuupäeva seisuga.

Originaalallkirjadega kinnitatud üldkoosoleku protokoll ja koosolekust osavõtnute nimekiri tuleb saata postiga Tartu Maakohtu registriosakonnale, mis asub Rakveres aadressil Pikk 32, Rakvere 44307.

Posti teel esitatud dokumendid skaneeritakse, salvestatakse elektroonilisse toimikusse ning tagastatakse avaldaja soovil lihtpostiga mittetulundusühingu aadressil. Dokumendid, mille tagastamist ei nõuta, hävitatakse pärast ühe kuu möödumist nende esitamisest. (MTÜ seadus § 78 (21))

NB! Registrile esitatav nimekiri peab olema kas digi- või originaalallkirjadega. Kombineeritud varianti ei aktsepteerita.

lopetamine_2

Vaadake üle oma ühingu sidevahendid, sh e-post. Registril võib tekkida vajadus teiega ühendust võtta.

lopetamine_5

MTÜ juhatuse liikmed tuleb registrist kustutada (1) ja lisada nende asemele likvideerija(d) (2).

lopetamine_3

lopetamine_4

MTÜ lõpetamiseks vajalikku riigilõivu  saate tasuda samas e-keskkonnas.

 

Teine etapp – Ametlikesse Teadaannetesse teate sisestamine

MTÜ likvideerija(d) peavad koheselt avaldama teate mittetulundusühingu likvideerimise kohta väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Teada olevatele võlausaldajatele peavad likvideerijad likvideerimisteate saatma. Likvideerimisteates märkida, et võlausaldajatel tuleb esitada oma nõuded kahe kuu jooksul teate avaldamisest.

NB! Ametlikes teadaannetes peab olema teade ühingu lõpetamisest üleval vähemalt kaks kuud.

 

Kolmas etapp – MTÜ likvideerimine

Mittetulundusühingu registrist kustutamise avalduse esitamiseks tuleb ära oodata kahe kuu möödumine võlausaldajate teavitamisest. Korrektne on rahuldada kõigi võlausaldajate nõuded enne avalduse esitamist.

Likvideerijad koostavad pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist lõppbilansi ja vara jaotusplaani. Lõppbilansis kajastatakse MTÜ likvideerimismenetluse lõpuks allesjäänud vara.

Likvideerija(d) esitab(vad) e-äriregistrile uue majandusaasta aruande või likvideerimisbilansi ja -tulemiaruande.

Vara ei või õigustatud isikute vahel välja jagada enne kuue kuu möödumist mittetulundusühingu lõpetamise registrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamisest.

Varasid võib jagada pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist põhikirja järgi selleks õigustatud isikute vahel (MTÜ seadus § 50

Kui selgub, et ühingul on varasid vähem kui kohustusi, tuleb likvideerijail esitada kohtule pankrotiavaldus. (MTÜ seadus § 49)

 

Kustutamiskande avalduse tegemine

Äriregistrile tuleb MTÜ kustutamiskande lõpetamise avaldus esitada likvideerija(te) poolt elektroonselt läbi ettevõtjaportaali. Avaldust tehes peab märkima punktis isikud kandes likvideerija(te) asemele dokumentide hoidja(d). Kustutamiskande tegemine on tasuta. Pärast kustutamiskande tegemist menetleb register avaldust ja teeb otsuse MTÜ registrist kustutamise kohta.

NB! Avaldus tuleb kindlasti saata menetlusse vajutades nuppu „Saada menetlusse“

Hea teada:

 • Ühingut ei saa registrist kustutada enne Maksu- ja Tolliameti nõusolekuta (MTÜ seadus § 53 (3))
 • Äriregistris olevale kontakt e-postile saadetakse teade MTÜ likvideerimise kohta
 • Enne kustutamisavalduse esitamist ärge unustage MTÜ pangakontot sulgeda

Korduma kippuvad küsimused sellel teemal

Kuidas lõpetada mittetegutsev MTÜ, kui üks juhatuse liikmetest ei soovi seda ning ignoreerib teisi liikmeid?

Tegutseda tuleb vastavalt ühingu põhikirjale ning mittetulundusühingute seadusele. Ühingu tegevuse lõpetamise otsustavad ühingu liikmed üldkoosolekul. Ühe juhatuse liikme soov ühingu tegevust jätkata ei ole määrav.

Seega tuleb esmalt kokku kutsuda üldkoosolek vastavalt põhikirjale. Üldkoosolekul tuleb vormistada osalejate registreerimisleht allkirjadega ja üldkoosoleku otsus ühingu tegevuse lõpetamisest. Lõpetamise otsuse vastuvõtmisel peab selle poolt olema 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest. Sellest sammust edasi tuleb jätkata vastavalt mittetulundusühingute seadusele, kui põhikirjas ei ole ühingu lõpetamine täpsemalt lahti kirjutatud.

Kuidas toimida, kui enamus MTÜ liikmetest on esitanud väljaastumise avalduse ning alles on jäänud üksnes kaks juhatuse liiget, kellest üks soovib samuti MTÜ likvideerida. Kuidas edasi toimida?

MTÜ saab toimida siis, kui on olemas vähemalt 2 ühenduse liiget. Kui Teil ei õnnestu ühendusse kaasata uusi liikmeid ja ühenduse jätkamist soovib vaid 1 juhatuse liige, siis tuleb alustada MTÜ likvideerimist. Selleks tuleb kokku kutsuda üldkoosolek, kes võtab vastu otsuse MTÜ likvideerimise kohta, määrab likvideerijad, teavitada tuleb äriregistrit ja edasi alustada likvideerimisprotsessi vastavalt mittetulundusühingute seadusele ja põhikirjale.

MTÜ on likvideerimisel ning liikmemaksudest on kogunenud MTÜ kontole raha. Põhikirjas on punkt, et likvideerimisel otsustab selle jaotamise peale võlgade tasumist üldkoosolek. Kui üldkoosolek otsustab selle jaotada juhatuse liikmete vahel, siis kas kaasnevad ka mingisugused maksud?

Mittetulundusühingu lõpetamisel jaotatakse vara mittetulundusühingute seaduse § 50 sätestatud korras ja vastavalt MTÜ põhikirjale õigustatud isikute vahel. Mittetulundusühingul ei teki vara jaotamisel õigustatud isikutele (MTÜ liikmed, juhatuse liige, asutajaliige, teine MTÜ, kohalik omavalitsus) tulumaksu tasumise kohustust. Samuti ei teki vara saamisel maksukohustust teisel MTÜl ega kohalikul omavalitsusel.

Likvideerimisjaotise (nii rahalise kui ka mitterahalise vara) saamisel tekib maksukohustus füüsilisel isikul (MTÜ liikmel, juhatuse liikmel, asutajaliikmel). Seega on likvideerimisjaotise saanud füüsilistel isikutel (siin juhatuse liikmetel) kohustus deklareerida likvideerimisjaotise saamise aasta eest esitatavas füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ühingu poolt välja makstud likvideerimisjaotise summa ja tasuda sellelt tulumaks.

Kes kiidab heaks MTÜ likvideerimisel viimase majandusaasta aruande?

Selle kinnitavad ja esitavad MTÜ likvideerijaks määratud isikud. Üldkoosolekut enam kokku ei kutsuta.

Soovime ühingu tegevuse lõpetada, kuid ei tea, mida dokumentidega teha. Kas need peab kuidagi säilitama?

Ühingu dokumendid tuleb säilitada vastavalt seadusele (nt raamatupidamise seadusele). Ühingu likvideerijad (enamasti juhatuse liikmed) annavad mittetulundusühingu dokumendid hoiule likvideerijale, arhiivipidajale või muule usaldusväärsele isikule. Kui likvideerijad dokumentide hoidjat määranud ei ole, määrab selle vajaduse korral kohus.

Dokumentide hoidja vastutab hoiule antud dokumentide säilimise eest seadusega ettenähtud tähtaja jooksul. Siinkohal tasub tähelepanu pöörata ka erinevate (välis)projektide dokumentatsiooni säilitamise nõuetele.

MTÜ registreerimisest on möödas alla aasta, ühing pole tegutsenud ja ei kavatse ka tegutsema hakata. Tahaks MTÜ likvideerida, kes sellega tegelema peaks?

Kui üldkoosolek võtab vastu ühingu likvideerimise otsuse, siis otsustatakse ka likvideerija. Üldjuhul on likvideerijaks juhatuse liikmed, kui põhikirjas või üldkoosoleku otsusega pole teisiti otsustatud.

Mida teha, kui MTÜl on kaks liiget (mõlemad juhatuse liikmed) ja üks neist soovib lahkuda. Teine juhatuse liige ei ole korduvatele meeldetuletustele vaatamata reageerinud. Lahkuda sooviv juhatuse liige on oma avalduse esitanud, kuid sellele pole reageeritud.

Kui kaks juhatuse liiget ei suuda omavahel kuidagi kokkuleppele jõuda, tuleks lahkuda soovival juhatuse liikmel saata registrile avaldus juhatusest tagasiastumiseks ning juurde lisada selgitus, et üldkoosolekut ei ole olnud võimalik kokku kutsuda, viidates MTÜS §-le 82.

Kui juhatuse liikme volitused on lõppenud, siis märkige ka see ära. Riigilõiv kande eest on 7 eurot. Dokumendid esitage võimalusel ettevõtjaportaali https://ettevotjaportaal.rik.ee/ kaudu.

MTÜs on kaks liiget ja üks neist lahkub MTÜS §-le 82 alusel. Kes hakkab MTÜd likvideerima?

Ühingut peab hakkama likvideerima see juhatuse liige, kes alles jäi. Likvideerimistoimingute kohta saab täpsemalt lugeda rubriigist “Mittetulundusühingu lõpetamine”.

Kuidas, kelle vahel ja milliste maksustamistega toimub MTÜ-le alles jäänud rahade/varade jagamine?

MTÜ likvideerimisel tuleb kontrollida, et ühingul ei oleks võlgasid. Likvideerimisel rahuldatakse esmalt võlausaldajate nõuded. Vara jagamine MTÜ tegevuse lõpetamisel peab olema määratud põhikirjas. Põhikirjas võib ka ette näha, et varade jagamise otsuse teeb üldkoosolek. Kui see ei ole kirjeldatud, siis jaotatakse vara liikmete vahel võrdsetes osades või kui seda ei ole võimalik teha, siis läheb vara riigile. Oluline on siin meeles pidada, et vara ei tohi jagada enne 6 kuu möödumist MTÜ lõpetamisest (registrikandest). Vara jaotamine on kirjas mittetulundusühingute seaduse § 50.

Avalikes huvides tegutsevad ühendused, kes on kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja, peavad oma vara jagama teistele vabaühendustele, st ei saa oma liikmetele jagada.

Kui MTÜ teeb tegevuse lõpetamisel liikmetele väljamakseid (vara ja raha), siis peab füüsiline isik saadud tulult maksma tulumaksu. Kui maksustamisele kuuluv tulu on saadud mitterahalises vormis, siis on maksumaksja tulu suuruseks tuluna saadud asja turuhind (tulumaksuseaduse § 36 lg 4). Tulumaksu makstakse füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel.

Kui kaua läheb aega MTÜ likvideerimisel, enne kui ühingu varad teisele organisatsioonile laekuvad?

MTÜ likvideerimisel antakse pärast kõikide võlausaldajate nõuete rahuldamist ühingu varad isikule või organisatsioonile, kes on ühingu põhikirjas ära toodud kui varade ülevõtja.

Varade üleandmise protsess on järgmine:

 • Koguneb liikmete üldkoosolek ja otsustab ühingu likvideerimise, määrab likvideerija ja määrab ka isiku või organisatsiooni, kellele ühingu vara üle antakse. See isik muutub automaatselt õigustatud isikuks ja õigustatud isikule võib vara üle anda 6 kuud pärast ühingu likvideerimismenetluse algust.
 • Ühingu likvideerimisest antakse teada kõigile võlausaldajatele ja kohustuslik on likvideerimisteade avaldada ka Ametlikes Teadaannetes.
 • Seejärel tuleb teostada muud likvideerimistoimingud vastavalt MTÜ seadusele ja ühingu põhikirjale ning 6 kuu möödumisel saab ühingu varad üle anda õigustatud isikule.
 • Seejärel tuleb koostada mittetulundusühingu lõppbilanss ja alustada äriregistris kustutamiskandega.

Kas MTÜ-l on seaduslik õigus seoses tegevuse lõpetamisega müüa kinnisvara enne likvideerimisotsust?
Kas müügist saadud tulu võib üldkoosoleku otsusega määrata ühele MTÜ liikmele (üldkoosolek käsitleb teda kui õigustatud isikut)? MTÜ põhikiri ütleb seoses likvideerimisega vaid seda, et likvideerimisest järele jäänud vara kasutatakse seadusega ette nähtud alustel ja korras.

Kui mittetulundusühingu likvideerimisotsust veel tehtud ei ole, siis võib ühing teha oma varaga kõike seda, mida üldkoosolek lubab ja seadus ei keela. Kindlasti peab enne veenduma, et kui kinnisvara parendamiseks on küsitud projektitoetusi, siis toetuslepingus seatud ajapiirang enam ei kehtiks ja võetud kohustused on täidetud.

Korrektne oleks müügitulu kanda MTÜ arvele ja siis pärast ühingu likvideerimist, kui kõik nõuded ja kohustused on täidetud ning vara jääb üle, käituda vastavalt seadusele, põhikirjale ja üldkoosoleku otsusele. 

Mittetulundusühingute seaduse paragrahv 50 käsitleb vara jaotamist.

Tasub meeles pidada, et kui likvideerimisotsus tehtud, siis ei või vara õigustatud isikute vahel välja jagada enne kuue kuu möödumist mittetulundusühingu lõpetamise registrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamisest. Saadud tulult tuleb tasuda tulumaks.