Annetus on ühendusele tehtud vabatahtlik rahaline või muu kingitus, millega ei kaasne ühenduse jaoks kohustusi. Küll aga loetakse heaks tooniks, et annetajale antakse teada, mille jaoks raha kogutakse.

Annetuste kogumisel on oluline selge ja lihtne kommunikatsioon sellest, kuidas annetusi kogutakse, kasutatakse ja sellest aru antakse. Tutvu Eesti Vabaühenduste Liidu poolt koostatud abivahendiga, kus on kirjas need tingimused ja põhimõtted, mille täitmine kindlustab, et annetuste kogumine oleks kõigile osapooltele selge ja arusaadav.

Annetuste tegemine on reguleeritud maksudega, millega tuleks end eelnevalt kurssi viia. Kui ühing on kantud Maksu- ja Tolliameti otsusega kinnitatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja,  siis laienevad ühingutele teatud tulumaksusoodustused.

Tulumaksusoodustus

Enne tulumaksusoodustusega nimekirja kuulumiseks taotluse esitamist tasub kaaluda, kas nimekirjas olemine on ühingu tegevuseks vajalik. Nimekirjas olevale ühingule laienevad teatud maksusoodustused, kuid ka täiendavad kohustused. Juhendi leiad Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Maksusoodustused, mis laienevad nimekirjas olevale ühingule:

 • nimekirjas olevatel ühingutel on võimalik teatud tingimustel maksta maksuvabalt stipendiume õppe- ja teadustööks ning loome- ja sporditegevuseks
 • juriidilistel isikutel on võimalik teha nimekirja kantud ühingutele kingitusi ja annetusi teatud piires maksuvabalt
 • füüsiline isik saab annetused maha arvata oma maksustatavast tulust
 • maksuvabad on külaliste, koostööpartnerite ja/või vabatahtlike vastuvõtmisel tehtud kulud toitlustamisele, majutamisele, transpordile või meelelahutusele
 • maksuvabad on teisele nimekirjas olevale ühingule põhikirjalistel eesmärkidel tehtud annetused ja kingitused
 • maksuvabalt saab üle anda enda vara oma heategevuslike ja avalikes huvides olevate eesmärkide saavutamiseks
 • maksuvabad on noorte- ja projektilaagrite ning spordivõistluste meened osalejale 32 euro väärtuses
 • maksuvaba toimetulekuabi on võimalik osutada nii rahas (maksuvaba piirmäära ulatuses) kui ka materiaalselt. Abi ei pea väljenduma ühe konkreetse tegevusena, see võib olla ka kombineeritud (nt toit ja riietusesemed). Toimetulekuks osutatakse abi olukorras, kus abisaaja võimalused endaga toime tulla ei ole piisavad
 • ühingutel on võimalus maksta ühingu tegevuses osalevale vabatahtlikule ühingu heaks välismaal ülesannete täitmise eest maksuvabalt summa, mis on võrdne välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmääraga. Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta.

Samas laienevad nimekirja kuuluvale ühingule ka täiendavad kohustused. Nimekirjas püsimiseks peab ühing täitma tulumaksuseaduse § 11 toodud kohustusi korrektselt ja õigeaegselt. Kohustustest mittekinnipidamisel kustutab Maksu- ja Tolliamet ühingu nimekirjast.

Täiendava kohustusena on nimekirjas olevatel ühingutel vaja esitada igal aastal Maksu- ja Tolliametile järgneva aasta:

 • 1. veebruariks deklaratsiooni vorm INF 4 „Kingitused ja annetused“
 • 1. juuliks deklaratsiooni vorm INF 9 „Kingituste, annetuste ja muude tulude kasutamise deklaratsioon”.
  Vorm  INF 9 täitmise juhis.

 

Kuidas lisada ühendus tulumaksusoodustuse saajate nimekirja?

Tulumaksusoodustuse saamiseks peab heategevuslikult ja avalikes huvides tegutsev ühendus esitama taotluse Maksu- ja Tolliametile.  Ühingu tegevus ja dokumendid (asutamisleping, põhikiri) peavad vastama tulumaksuseaduse § 11 nõuetele. Nimekirja saamise eelduseks on, et ühing on tegutsenud vähemalt 6 kuud ning esitanud ka majandusaasta aruande.