Ka mittetulundusühendus vajab oma plaanide elluviimiseks mitmesuguseid ressursse nagu raha või (vabatahtlik) tööjõud. Kui on selge ülevaade ühenduse praegusest majanduslikust olukorrast ning lisavõimalustest, saab ühenduse eesmärkide saavutamiseks efektiivsemalt tööd teha.

Ressursid, olgu see siis raha ühenduse pangakontol, kinnisvara või töötajad ja vabatahtlikud, on iga ühenduse tegutsemise eelduseks ning omades selget ülevaadet oma võimalustest, on parem kavandada ühenduse tegevusi ning  planeerida nende elluviimiseks  vahendeid.

 

Kuidas ressursse planeerida?

Kui on selge, kui suured on ühenduse püsikulud ning kui suured on planeeritavate projektide ja tegevuste kulud, mõtle järgmise sammuna, kuidas neid kulusid katta. Enamasti on mittetulundusühenduse kindlaks sissetulekuks liikmemaksud ja tegevustoetused kohalikult omavalitsuselt. Projektide jaoks on võimalik taotleda rahastust valdkonna programmidest ja fondidest, samuti võite otsida sponsoreid ja teenida tulu sotsiaalsest ettevõtlusest.

Planeerima ei peaks ainult rahalisi vahendeid, vaid ka mitterahalisi, näiteks vabatahtlikku tööd, ruumide tasuta kasutamist, annetusi ja kingitusi. Ehkki nende eest tasuma ei pea, on neil siiski rahaline väärtus, mida peaks arvesse võtma.

 

Püsi- ja muutuvkulud

Igapäevaseid ühenduse kulusid (kommunaal-, side- ja personalikulud) nimetatakse püsikuludeks ja projektide või ühekordsete tegevuste/projektide elluviimise kulusid muutuvkuludeks.

Oluline on neid kulusid eristada, sest projektitoetustest üldjuhul ühenduse püsikulusid katta ei saa. Osa rahastajaid siiski lubavad teatud protsendi ulatuses projekti kogumaksumusest katta ka ühenduse projektiga seotud püsikulusid.

Muutuvkulud on üldjuhul kaetud projektitoetustega, püsikulud tuleb enamjaolt katta ühenduse omavahenditest (liikmemaksud, tegevustoetus, ettevõtlusest teenitud tulu). Muutuvkulude all ei tohi ära unustada projektide omafinantseeringut ja projekti mitteabikõlblikke kulusid (näiteks laenuintressid, ehituslike projektide ja lubade maksumused, projekteerimistööd), mis projekti elluviimiseks on vajalikud, aga mida rahastaja ei toeta. Need kulud tuleb katta ühenduse omavahenditest.