Projekt on kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum. Projekti eesmärgi saavutamiseks kavandatakse vajalike tegevuste jada alates projekti elluviimise konkreetsete tegevuste ja nende elluviimise eest vastutajate kokkuleppimisest ühingus aruannete koostamiseni.

Projektide koostamine ja juhtimine jaguneb neljaks etapiks:

  • kavandamine – projekti ettevalmistav faas, kus analüüsitakse olukorda, määratletakse võimalikud huvigrupid, probleemid ja eesmärgid ning kaalutakse projekti teostatavust ja koostatakse projekti meeskond
  • koostamine – projekti koostamise etapis kirjeldatakse hetkeolukorda, analüüsitakse probleemi, genereeritakse ideid ning sõnastatakse projekti eesmärk. Samuti pannakse kirja ressursid, koostatakse projekti ajagraafik ja eelarve. Samuti koostatakse taotlus rahastajalt toetuse saamiseks
  • elluviimine – projekti elluviimise faasis on oluline roll projektijuhil, kes jälgib kokkulepitud plaanist ja eelarvest kinnipidamist. Oluline on võimalike muudatuste, riskide ning projektimeeskonna juhtimine ja kommunikatsiooni korraldamine
  • lõpetamine – projekti lõpetamise faasis koostatakse projekti lõpparuanne, analüüsitakse projekti eelnevate faaside läbiviimist ja projekti tulemuste kasutuselevõttu. Põhjalik hindamine võimaldab saadud kogemusi kasutada uute projektide käivitamisel ja läbiviimisel

Põhjalikumalt käsitletakse kõiki etappe Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kokku pandud projektitaotluse koostamise juhendis.