MTÜ ja SA jagunemine

Nii MTÜ kui SA puhul on võimalik jagunemine jaotumise või eraldumise teel.  Mõlemal juhul toimub jagunemine likvideerimismenetluseta.   MTÜ-de jagunemist reguleerib mittetulundusühingute seadus (...

SA ühinemine

Sihtasutuste ühinemisega seonduvat reguleerib sihtasutuste seadus (edaspidi SAS) §-d 61-69. Oluline on teada, et sihtasutus võib ühineda ainult teise sihtasutusega ning üksnes nende põhikirjades ettenähtud...

MTÜ ühinemine

MTÜ-de ühinemisega seonduvat reguleerib mittetulundusühingute seadus (edaspidi MTÜS) §-d 56-64. Oluline on teada, et mittetulundusühing võib ühineda ainult teise...

Projektide koostamine ja juhtimine

Projekt on kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum. Projekti eesmärgi saavutamiseks kavandatakse vajalike tegevuste jada alates projekti elluviimise konkreetsete tegevuste ja nende elluviimise eest vastutajate...

Äriplaani koostamine

Äriplaani koostatakse tavaliselt, et esitada pangale, investoritele, projektide finatseerijatele. Aga eelkõige aitab plaan ühingul läbi mõelda oma äriline pool, milline on turg ja kus ja kuidas ühing saab turul kasumlikult tegutseda. Äriplaanil ei ole kindlat ette antud...

Stipendiumite maksmine

Tulumaksuseadus § 19 (7): Stipendium käesoleva seaduse tähenduses on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega...

Majandusaasta aruande esitamine

Mittetulundusühenduse majandusaasta aruanne on kõige lihtsamini esitatav elektroonselt RIK-i ettevõtjaportaali e-aruandluskeskkonnas. Ettevõtjaportaali aruandluskeskkonnas saab koostada...

Raamatupidamine ja aruandlus

Raamatupidamisseaduse järgi on mittetulundusühingud ja sihtasutused juriidilise isikuna raamatupidamiskohustuslased. Seltsingud on raamatupidamiskohustuslased vaid sellisel juhul, kui seltsingul tekib maksukohustus, näiteks töötaja palkamisega seoses. ...

Eelarve koostamine

Eelarve koostamise juurde saab asuda siis, kui on teada ühenduse planeeritavad tegevused ja võimalikud tulud-kulud. Mittetulundusühenduse eelarve koosneb tavaliselt ühenduse tegevuskavast ja nende tegevuste elluviimiseks vajalikest finantsidest. Kasulik on välja tuua ka...

Ressursside planeerimine

Ka mittetulundusühendus vajab oma plaanide elluviimiseks mitmesuguseid ressursse nagu raha või (vabatahtlik) tööjõud. Kui on selge ülevaade ühenduse praegusest majanduslikust olukorrast ning lisavõimalustest, saab ühenduse eesmärkide saavutamiseks efektiivsemalt tööd...

Tegevustoetus

Tegevustoetus on rahastamisliik, millega avalik sektor toetab ühingu tegevust ja arengut tervikuna, eesmärgiga säilitada või tõsta selle võimekust.  Tegevustoetus aitab kinnistada koostööd ühinguga, leppida kokku vastastikustes rollides ja eesmärkides ning panustada...

Sponsorlus

Sponsorlus on vastastikusel kasul põhinev tegevus, milles üks pool pakub toetust ning teine pool viib selle toel tegevusi ellu. Sponsorlus ei pea seisnema üksnes raha andmises, toetada saab ka reaalseid asju andes. Samuti võib see olla soodushindadega teenuse või kauba andmine, ruumide...

Leping juhatuse liikmega

Juhatuse liikmele on mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) § 281 kohaselt lubatud maksta tasu, kui MTÜ põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega. Üldkoosoleku pädevus,...

Käsundusleping ja töövõtuleping

  Käsundusleping ja töövõtuleping on VÕS kohaselt teenuste osutamise lepingud. Käsunduslepinguga kohustub üks isik (käsundisaaja) vastavalt lepingule osutama teisele isikule (käsundiandja) teenuseid (täitma käsundi),...

Tööleping

Töösuhted lähtuvad töölepingu seadusest (TLS). TLS  § 1 lg 1 kohaselt tähendab tööleping seda, et töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule...