Tartumaa vabaühenduste konsultant Kadri Pau: „Kui ei tea või kõhkled, siis küsi!“

Kadri on vabaühenduste konsultandina töötanud enam kui 10 aastat. Kadrile meeldib tema töö. Vabaühendustele nõu andmine on samal ajal nii lihtne kui keeruline. „Keerukamad on need küsimused, kus mängu tulevad inimsuhted, erinevad ootused ja suured plaanid,“ leiab Kadri....

Hiidlane Kaja Sõrmus tsiteerib rõõmsameelselt Dale Carnegie´t: “Ärge muretsege, hakake elama!“

Kaja Sõrmus on Hiiumaa arenduskeskuses vabaühenduste konsultant, teinud seda tööd natuke üle kolme aasta. Enne seda töötas Kaja kogu elu Hiiu maavalitsuse arenguosakonnas. „Minu töö sisuks oli erinevate siseriiklike programmide koordineerimine. Seal sai alguse ka minu tutvus...

Venekeelsete vabaühenduste konsultant Anna Heinsoo: enamasti on lahendused lihtsad, tuleb nõu küsida õige inimese käest

Anna töötab SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses venekeelsete vabaühenduste konsultandina ja on seda tööd teinud pea kaks aastat. Anna julgustab ühendust võtma kõigil inimestel üle Eesti, kes soovivad vabaühenduste teemal vene keeles suhelda. ...

Harjumaa vabaühenduste konsultant Ege Kirik: kõige olulisem on leida mõttekaaslased

Ege Kirik töötab Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuses (HEAK) vabaühenduste ja noorte ettevõtlikkuse konsultandina. HEAK kuulub üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus pakutakse tasuta nõustamist nii ettevõtjatele, mittetulundusühingutele kui kohalikele...

MTÜ ja SA jagunemine

Nii MTÜ kui SA puhul on võimalik jagunemine jaotumise või eraldumise teel.  Mõlemal juhul toimub jagunemine likvideerimismenetluseta.   MTÜ-de jagunemist reguleerib mittetulundusühingute seadus (...

SA ühinemine

Sihtasutuste ühinemisega seonduvat reguleerib sihtasutuste seadus (edaspidi SAS) §-d 61-69. Oluline on teada, et sihtasutus võib ühineda ainult teise sihtasutusega ning üksnes nende põhikirjades ettenähtud...

MTÜ ühinemine

MTÜ-de ühinemisega seonduvat reguleerib mittetulundusühingute seadus (edaspidi MTÜS) §-d 56-64. Oluline on teada, et mittetulundusühing võib ühineda ainult teise...

Projektide koostamine ja juhtimine

Projekt on kindla eesmärgi saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum. Projekti eesmärgi saavutamiseks kavandatakse vajalike tegevuste jada alates projekti elluviimise konkreetsete tegevuste ja nende elluviimise eest vastutajate...

Äriplaani koostamine

Äriplaani koostatakse tavaliselt, et esitada pangale, investoritele, projektide finatseerijatele. Aga eelkõige aitab plaan ühingul läbi mõelda oma äriline pool, milline on turg ja kus ja kuidas ühing saab turul kasumlikult tegutseda. Äriplaanil ei ole kindlat ette antud...

Stipendiumite maksmine

Tulumaksuseadus § 19 (7): Stipendium käesoleva seaduse tähenduses on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega...

Majandusaasta aruande esitamine

Mittetulundusühenduse majandusaasta aruanne esitatakse elektroonselt RIK-i ettevõtjaportaali e-aruandluskeskkonnas. Ettevõtjaportaali aruandluskeskkonnas saab koostada põhiaruanded ja...

Raamatupidamine ja aruandlus

Raamatupidamisseaduse järgi on mittetulundusühingud ja sihtasutused juriidilise isikuna raamatupidamiskohustuslased. Seltsingud on raamatupidamiskohustuslased vaid sellisel juhul, kui seltsingul tekib maksukohustus, näiteks töötaja palkamisega seoses. ...

Eelarve koostamine

Eelarve koostamise juurde saab asuda siis, kui on teada ühenduse planeeritavad tegevused ja võimalikud tulud-kulud. Mittetulundusühenduse eelarve koosneb tavaliselt ühenduse tegevuskavast ja nende tegevuste elluviimiseks vajalikest finantsidest. Kasulik on välja tuua ka...

Ressursside planeerimine

Ka mittetulundusühendus vajab oma plaanide elluviimiseks mitmesuguseid ressursse nagu raha või (vabatahtlik) tööjõud. Kui on selge ülevaade ühenduse praegusest majanduslikust olukorrast ning lisavõimalustest, saab ühenduse eesmärkide saavutamiseks efektiivsemalt tööd...

Tegevustoetus

Tegevustoetus on rahastamisliik, millega avalik sektor toetab ühingu tegevust ja arengut tervikuna, eesmärgiga säilitada või tõsta selle võimekust.  Tegevustoetus aitab kinnistada koostööd ühinguga, leppida kokku vastastikustes rollides ja eesmärkides ning panustada...